Promocja Miasta Gdyni podczas XVII ENERGA Maratonu "Solidarności" w dniu 15.08.2011 r.

02/08/2011    S146    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 

PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 146-241969
Usługi


Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.07.2011 roku i zamieszczono w dniu 02.08.2011 roku pod numerem 2011/S 146-241969
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Anna Byczkowska,
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni podczas XVII ENERGA Maratonu „Solidarności", organizowanego przez Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność" w dniu 15.8.2011 roku.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas XVII ENERGA Maratonu „Solidarności", organizowanego przez Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność" w dniu 15.8.2011 roku.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych z ochroną praw wyłącznych
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Maratonu „Solidarności" z siedzibą w Gdańsku (80 - 855) przy ulicy Wały Piastowskie 24 jest zasadne, ponieważ Stowarzyszenie to jest obecnie organizatorem jedynego takiego maratonu w Trójmieście, którego start nastąpi w Gdyni. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród startujących. Oprócz zawodników z Polski w biegu uczestniczą również biegacze z całej Europy i świata. Impreza zgromadzi w Gdyni licznych widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
29/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 125-207184 z dnia 2.7.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
18.7.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Stowarzyszenie Maratonu "Solidarności"
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 20 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 20 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.7.2011
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.08.2011
Data udostępnienia informacji: 02.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2011 12:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski