Promocja Miasta Gdyni podczas organizowanych przez PZPN w dniach 6-10.7.2011 roku Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce nożnej

13/07/2011    S132    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 132-219040
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.07.2011 roku i zamieszczono w dniu 13.07.2011 roku pod numerem 2011/S 132-219040
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Anna Byczkowska,
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni podczas organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w dniach 6-10.7.2011 roku Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce nożnej.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w dniach 6-10.7.2011 roku Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce nożnej.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych z ochroną praw wyłącznych.
art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej z siedzibą w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 51, jest zasadne, ponieważ Związek ten jest jedynym organizatorem Klubowych Mistrzostw Juniorów Młodszych w piłce nożnej w Gdyni. Ta prestiżowa impreza została przyznana Gdyni, co jest niewątpliwie konsekwencją bardzo dobrej organizacji i wysokiego poziomu wcześniejszych imprez, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, organizowanych w tym mieście oraz doskonale przygotowanym obiektom, na których imprezy te się odbywały. Organizacja w Gdyni Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce nożnej będzie niewątpliwie stanowiła doskonałą promocję nie tylko Miasta Gdyni, ale również nowopowstałych obiektów sportowych, jak Stadion Miejski czy Narodowy Stadion Rugby.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
26/ZWR/2011
 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 114-188356 z dnia 16.6.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
1.7.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Pomorski Związek Piłki Nożnej
Al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 103 680,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 103 680,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
 
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11.7.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.07.2011
Data udostępnienia informacji: 13.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2011 15:14 Dodanie informacji Maciej Zaborski