Promocja Miasta Gdyni podczas nocnych, ulicznych, legalnych wyścigów samochodowych na ¼ mili – Grand Prix NIGHT POWER 2012.

12/04/2012    S71    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2012/S 71-117693
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.04.2012 roku i zamieszczono w dniu 12.04.2012 roku pod numerem 2012/S 71-117693
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Punkt kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas nocnych, ulicznych, legalnych wyścigów samochodowych na ¼ mili - Grand Prix NIGHT POWER 2012.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas nocnych, ulicznych, legalnych wyścigów samochodowych na ¼ mili - Grand Prix NIGHT POWER 2012.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 000 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Racing Logistics spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-686), przy ulicy Wilczyńskiego 23 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tego cyklu wyścigów. NIGHT POWER to miejsce spotkań miłośników motoryzacji, tuningu, całych rodzin, które chcą w bezpiecznych warunkach i przyjaznej atmosferze spróbować swoich sił w nocnych wyścigach ¼ mili, czy też zwyczajnie przyjrzeć się rywalizacji. To także park maszyn oraz szereg atrakcji artystycznych skierowanych nie tylko do miłośników motoryzacji, ale również do dzieci i młodzieży. W związku z ogromnym zainteresowaniem nie tylko środowisk motoryzacyjnych, ale również samych widzów, zespół Racing Logistics postanowił, iż w roku 2012 impreza organizowana będzie w pięciu miastach Polski w formie grand prix, natomiast zakończona zostanie wielkim finałem, który będzie miał miejsce w Gdyni. Tradycja organizacji cyklicznych, legalnych wyścigów samochodowych rozpoczęła się w Olsztynie z inicjatywy młodych ludzi, którzy chcieli zasmakować emocji związanych z wyścigami samochodowymi w miłej atmosferze. Do 2011 roku rywalizację zawodników obejrzało blisko 100 tysięcy widzów. Imprezy NIGHT POWER stały się również doskonałym miejscem do promowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorzy wraz z Krajowym Przedstawicielstwem do Kontaktu dla Akcji na rzecz Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 - 2020, międzynarodowego programu ONZ, Panią Beatą Bublewicz edukowali uczestników projektu w wyżej wymienionym zakresie. Należy podkreślić, iż Miasto Gdynia, jako gospodarz finału Grand Prix NIGHT POWER 2012 gościć będzie wielu fanów motoryzacji, których przyciągnie ogólnopolska promocja w prasie, mediach, telewizji oraz pozostałych miastach, w których odbędą się kolejne rundy wyścigów. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w miastach w których będą odbywały się a w szczególności podczas finału w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.2.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 035-055959 z dnia 21.2.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.3.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Racing Logistics Sp. z o.o.
ul. Wilczyńskiego 23
10-686 Olsztyn
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 150 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.4.2012
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.04.2012
Data udostępnienia informacji: 12.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2012 13:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski