Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy obejmującej event rodzinny połączony z meczem o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej pod nazwą Festyn z Bałtykiem.

07/05/2011    S89    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 

PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 89-144571
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.05.2011 roku i zamieszczono w dniu 07.05.2011 roku pod numerem 2011/S 89-144571
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Anna Byczkowska, Dariusz Schwarz
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy obejmującej event rodzinny połączony z meczem o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej pod wspólną nazwą „Festyn z Bałtykiem", która odbędzie się w dniu 29.4.2011 r. na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy obejmującej event rodzinny połączony z meczem o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej pod wspólną nazwą „Festyn z Bałtykiem", która odbędzie się w dniu 29.4.2011 r. na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych z ochroną praw wyłącznych
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Klub Sportowy Bałtyk Gdynia z siedzibą w Gdyni (81 - 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 posiadającemu drużynę seniorów biorących udział rozgrywkach piłki nożnej o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej. Impreza obejmująca event rodzinny organizowana jest z myślą o rodzinach z dziećmi, a jej hasło przewodnie to „Biało - Niebieska Rodzina Bałtyku". W ramach eventu rodzinnego odbędą się liczne konkursy, gry i zabawy na dmuchanych zabawkach oraz rozdawane będą drobne upominki. Wszystkie te działania mają na celu budowanie nowego modelu kibicowania, tak by na mecze mogły chodzić całe rodziny. Event rodzinny w tym dniu połączono z rozgrywanym meczem piłki nożnej o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej.: Bałtyk Gdynia vs Miedź Legnica. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia w 2010 r. obchodził jubileusz 80-lecia. Wieloletnia działalność klubu związana jest w szczególny sposób z historią sportu i społecznością Miasta Gdyni. Historia klubu to wspaniałe występy gdyńskich sportowców w ponad 20 dyscyplinach sportu oraz na olimpijskich arenach Berlina, Montrealu, Moskwy, a także wybitne osiągnięcia w zawodach najwyższej rangi w kraju i na świecie, które stanowią dziś znaczący zapis w historii pomorskiego sportu i naszego Miasta Gdyni. SKS „Bałtyk Gdynia" od zawsze miał charakter rodzinny i korzenie kaszubskie co podkreślają barwy biały i niebieski - klub powstał na Grabówku. Bałtyk Gdynia na zakończenie sezonu 2009 wyróżniony został srebrnym medalem w rankingu Polskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii "Fair Play". Doceniona została ciężka praca nie tylko pod względem osiąganych wyników sportowych, ale głównie za sprawną organizację i wzorowe przeprowadzanie imprez sportowych. Połączenie imprezy rodzinnej i działań sportowych będzie stanowiło znakomitą promocję miasta Gdyni, kształtującej nowy model przyjaznego kibicowania na stadionach piłkarskich.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
21/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
29.4.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 100 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 100 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
 
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
5.5.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.05.2011
Data udostępnienia informacji: 09.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2011 12:07 Dodanie informacji Maciej Zaborski