Promocja Miasta Gdyni podczas I Memoriału Małgorzaty Dydek w dniu 27.09.2011 r. w Hali Sportowo–Widowiskowej w Gdyni.

15/10/2011    S199    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2011/S 199-323908
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.10.2011 roku i zamieszczono w dniu 15.10.2011 roku pod numerem 2011/S 199-323908
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Punkt kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas I Memoriału Małgorzaty Dydek, który odbędzie się dnia 27.9.2011 roku, w Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni, przy ulicy Kazimierza Górskiego 8.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce świadczenia usług: Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas I Memoriału Małgorzaty Dydek, który odbędzie się dnia 27.9.2011 roku, w Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni, przy ulicy Kazimierza Górskiego 8.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 460 555,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 jest zasadne, ponieważ będąc jedynym organizatorem Memoriału Małgorzaty Dydek, Stowarzyszenie Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki pragnie podtrzymać pamięć o tej wspaniałej postaci, tak bardzo związanej z Gdynią. Małgorzata Dydek reprezentowała barwy drużyny Lotosu Gdynia przez ponad 6 sezonów, bardzo znacząco wpływając na sukcesy, które klub w tamtym czasie osiągał na arenie międzynarodowej. W hali odsłonięta tablica memoriałowa koszykarki. Aby uczcić pamięć zmarłej koszykarki, jednym z punktów memoriału będzie mecz rozegrany pomiędzy koszykarkami Lotosu Gdynia a Artego Bydgoszcz. Stwierdzić również należy, iż zmagania koszykarek, przy jednoczesnym upamiętnieniu nazwiska Małgorzaty Dydek, będą wspaniała promocją miasta Gdyni na arenie sportowej, natomiast transmisja z samego spotkania będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej.
 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
40/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 176-288503 z dnia 14.9.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 60 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 60 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.10.2011
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.10.2011
Data udostępnienia informacji: 17.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2011 14:10 Dodanie informacji Maciej Zaborski