Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas MP w kolarstwie szosowym w terminie 24–25.6.2017 roku w Gdyni.

15/06/2017    S113    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 113-227997

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
 
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas MP w kolarstwie szosowym w terminie 24–25.6.2017 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w terminie 24–25.6.2017 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakaty, foldery, mapy trasy, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, zamieszczeniu zapowiedzi oraz podsumowania z Imprezy w prasie w Przeglądzie Sportowym w formie reklamy z logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia”, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w terminie 24–25.6.2017 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakaty, foldery, mapy trasy, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, zamieszczeniu zapowiedzi oraz podsumowania z Imprezy w prasie w Przeglądzie Sportowym w formie reklamy z logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia”, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania spółce Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pachnącej 81 jest zasadne, ponieważ jest organizatorem Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym, które odbędą się w dniach 24 – 25.6.2017 roku w Gdyni. O randze zawodów świadczy fakt, iż w tym samym terminie rozgrywane są narodowe mistrzostwa we wszystkich krajach, a Międzynarodowa Federacja Kolarska nie przeprowadza wówczas żadnych wyścigów. Daje to unikalną możliwość startu wszystkim najlepszym polskim kolarzom. W czerwcu będziemy świadkami rywalizacji gwiazd peletonu – mistrza świata z 2014 roku Michała Kwiatkowskiego, zwycięzcy Tour de Pologne oraz brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Rio Rafała Majki, a także między innymi Macieja Bodnara czy Katarzyny Niewiadomej, aktualnej wicemistrzyni Europy. Oni wszyscy co roku stają na starcie mistrzostw naszego kraju. Największe ekipy świata przysyłają za swoimi kolarzami ludzi z zaplecza do pomocy, a kolarze walczą, jak w największych wyścigach. Mistrzostwa Polski to już nie tylko obowiązek dla startujących. To jedna z najważniejszych imprez sezonu. Od 2015 roku prawa do organizacji Mistrzostw Polski przejęła spółka Lang Team Sp. z o.o. „Na starcie stają wszyscy nasi najlepsi zawodnicy i zawodniczki – to wielkie święto kolarstwa, które zasługuje na godną oprawę. Chcemy, by była taka sama jak podczas Tour de Pologne” – zadeklarował Czesław Lang. Tour de Pologne aż 7 razy nagradzane było w ostatnich latach tytułem Imprezy Roku w Polsce, w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Także za rok 2015. Dzięki zaangażowaniu Lang Team zawody zyskały nową oprawę, scenografię i promocję. Lang Team od lat organizuje Tour de Pologne UCI World Tour, jeden z najważniejszych kolarskich wyścigów świata i promuje najwyższe standardy w zawodowym sporcie. Patronat nad mistrzostwami obejmą największe polskie media – telewizja, radio, Onet, Przegląd Sportowy, Wprost. Medialne zapowiedzi oraz relacje z wydarzenia, co pokazały Mistrzostwa Polski z 2016 roku, są znakomitym sposobem na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 058-108357
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas MP w kolarstwie szosowym w terminie 24–25.6.2017 roku w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Lang Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pachnąca 81
Warszawa
02-792
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 528 455.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 15.06.2017
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017