Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „Gdynia Sailing Days”.

30/07/2021    S146
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2021/S 146-388657
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days” organizowanych w terminie 2–18 lipca 2021 r.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do dnia 18 lipca 2021 roku w ramach cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”, organizowanych przez Wykonawcę w dniach 02-18 lipca 2021 roku (zwanej dalej „Imprezą”), na wodach Zatoki Gdańskiej oraz terenach nadbrzeżnych w Gdyni (zwanych dalej „Terenem Imprezy”), w skład których wchodzić będą: Gdynia Sailing Days: Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych kl. OSF, Puchar GSD kl. Micro, Delphia 24OD, PPJK, Polska Liga Żeglarska – Ekstraklasa, Puchar Miasta Gdyni kl. LAS, LAR, LAS4., Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. OSF, FWF, Mistrzostwa Świata Juniorów kl. 49, 49FX, NACRA17, Polska Liga Żeglarska - 1 Liga, Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. 29er, LEQ, Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. OPT, Puchar Trenerów "Kinder Joy of moving " kl. OPT B, Mistrzostwa Polski kl. FD, Puchar Gdyni kl. F, Puchar GSD kl. A-Class, Nacra 17, HC-16, Formuła Open, Puchar RS21 OD.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia 18 lipca 2021 roku w ramach Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na Terenie Imprezy w dniach 02-18 lipca 2021 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „Gdynia Sailing Days”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Sailing Days” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”)
W materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakat, ulotka, listownik, teczka, zaproszenie oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” - w pasku sponsorskim, wykorzystywanym przy organizacji Imprezy,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Imprezy, np. worek, koszulka, itp.,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach i pucharach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej, która zostanie zamieszczona na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na banerze, który zostanie zamieszczony w biurze regat na Terenie Imprezy podczaj jej trwania,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 5 banerach, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 2 ściankach promujących Imprezę, które zostaną ustawione na terenie miasteczka zawodów podczas jej trwania,
10) zamieszczeniu plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Imprezy,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Imprezę w Ratuszu, przy organizacji Imprezy,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na kostce reklamowej promującej Imprezę, ustawionej na terenie Gdyni, podczas trwania Imprezy,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 4 flagach o wymiarach 1,2 m x 3,0 m (szer. x dł.), które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 5 flagach typu winder, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu z siedzibą w Warszawie (03-901) przy alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem cyklu imprez żeglarskich pod nazwą Gdynia Sailing Days oraz posiada licencję uprawniającą do organizacji każdej z imprez żeglarskich wchodzących w skład przedmiotowego cyklu imprez żeglarskich pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”. Gdynia Sailing Days to jedyne w historii Polskie międzynarodowe regaty żeglarskie, które już po raz dwudziesty drugi zagoszczą w naszym mieście. To niecodzienne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w światowym kalendarzu imprez żeglarskich, jest jednocześnie liczone do rankingu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF. Należy nadmienić, iż w Polsce nie ma innej imprezy żeglarskiej o tak wysokiej randzie i ilości zawodników w niej uczestniczących. W skład przedmiotowego cyklu regat wchodzić będą: Gdynia Sailing Days: Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych kl. OSF, Puchar VGSD kl. Micro, Delphia 24OD, PPJK, Polska Liga Żeglarska – Ekstraklasa, Puchar Miasta Gdyni kl. LAS, LAR, LAS4., Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. OSF, FWF, Mistrzostwa Świata Juniorów kl. 49, 49FX, NACRA17, Polska Liga Żeglarska – 1 Liga, Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. 29er, LEQ, Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. OPT, Puchar Trenerów „Kinder Joy of moving” kl. OPT B, Mistrzostwa Polski kl. FD, Puchar Gdyni kl. F, Puchar VGSD kl. A-Class, Nacra 17, HC-16, Formula Open, Puchar RS21 OD. Wysoka ranga wydarzenia oraz kompleksowe wykorzystanie wszystkich atrakcji miasta zapewne spotka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów oraz mediów, Wyścigi jachtów można podziwiać z bulwaru oraz plaży miejskiej. Dodatkowo organizator będzie prowadzić transmisję online z wyścigów dzięki czemu można stwierdzić że promocja będzie miała jeszcze większe zasięgi. W tym prestiżowym cyklu imprez udział wezmą najlepsi żeglarze z Polski a także z całego świata. Promocyjne jak i informacyjne działania Gdynia Sailing Days będą realizowane w mediach ogólnopolskich. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona w telewizji, radio oraz internecie przedstawiając Gdynię jako „Żeglarską Stolicę Polski”. Z pewnością tak emocjonujące widowisko sportowe będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 117-308136
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:30/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Polski Związek Żeglarski
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 007014979
Adres pocztowy: al. Księcia Poniatowskiego 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-901
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 569 105.69 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:27/07/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.06.2021
Data udostępnienia informacji: 30.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2021 12:14 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
18.06.2021 10:31 Dodanie informacji Marzena Angielczyk