Promocja Miasta Gdyni oraz GCS w związku z organizacją imprezy pod nazwą „ENEA Ironman Gdynia”

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 157-450855
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9Miejscowość: Gdynia Kod NUTS: PL633 Trójmiejski Kod pocztowy: 81-538 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Aleksandra Tomczyk E-mail: przetargi@gdyniasport.pl Tel.: +48 586223574 Faks: +48 586221164 Adresy internetowe: Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku z organizacją imprezy pod nazwą „ENEA Ironman Gdynia”
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.5.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku z organizacją imprezy pod nazwą „ENEA Ironman Gdynia”, organizowanej przez Wykonawcę w dniach 5-7 sierpnia 2022 roku na terenie Gdyni oraz Rumi.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 633 739.84 PLN
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Miasta Gdyni od dnia zawarcia umowy do dnia 7 sierpnia 2022 roku
w związku z organizacją imprezy pod nazwą „ENEA Ironman Gdynia” (zwaną dalej „Imprezą”), organizowanej przez Wykonawcę w dniach 5-7 sierpnia 2022 roku na terenie Gdyni oraz Rumi (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia zawarcia umowy do dnia 7 sierpnia 2022 roku w związku z organizacją Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na Terenie Imprezy w terminie 5-7 sierpnia 2022 roku.
1. Wykonawca oświadcza, iż jest organizatorem Imprezy i przysługują mu uprawnienia do świadczenia usług promocyjnych w jego zakresie oraz zobowiązuje się do promowania Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na :
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „ENEA Ironman Gdynia”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia”
w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy Imprezy będą mogli pobrać ze strony www.ironmangdynia.pl ,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach o wymiarach 100 cm x 50 cm, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawie koszulek finisherów/uczestników Imprezy,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na odzieży wierzchniej obsługi Imprezy,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na numerach startowych zawodników, przy organizacji Imprezy,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na workach, w których zostaną przekazane pakiety startowe dla zawodników, przy organizacji Imprezy,
10) umieszczeniu minimum 4 sztuk logo Miasta Gdyni na bramach startu i mety wszystkich biegów Imprezy,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 10% powierzchni sponsorskiej ścianek konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 16 szt. band o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na Terenie Imprezy,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na szarfie metowej, zamieszczonej na mecie Imprezy,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamach prasowych drukowanych/internetowych w związku z promocją Imprezy,
15) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie strony A4) w race-booku wręczanym uczestnikom podczas trwania Imprezy,
16) umieszczeniu logo lub nazwy Miasta Gdyni na plecakach wręczanych finisherom Imprezy,
17) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 5 szt. citylightów, które będą eksponowane na terenie Trójmiasta (tj. Gdańsk, Sopot, Gdynia) przy organizacji Imprezy,
18) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 8 szt. winderów rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na Terenie Imprezy,
19) umieszczeniu logo Miasta Gdyni min. 1 szt. balonu umieszczonego na Terenie Imprezy,
20) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 3 szt. ścianek sponsorskich ustawionych na Terenie Imprezy,
21) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 1 fladze typu „żagiel”, która zostanie zamieszczona na wjeździe do Gdyni od strony Sopotu, przy Alei Zwycięstwa oraz na 4 flagach trójkątnych, które zostaną rozwieszone przy Skwerze Kościuszki w Gdyni podczas trwania Imprezy,
22) oznaczanie wpisów w mediach społecznościowych promujących Imprezę hashtagiem” #wGdyni”,
23) umieszczeniu logo lub nazwy Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Imprezę, która zostanie opublikowana prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym,
24) zapewnienie emisji reklamy Miasta Gdyni na telebimach w Strefie Mety.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.) -Zlecenie wykonania tego zadania SPORT EVOLUTION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kochanowskiego nr 12 lok. 23 jest zasadne, ponieważ Spółka ta jest jedynym organizatorem uprawnionym do organizacji imprezy „ENEA IRONMAN Gdynia” oraz posiada wyłączną licencję do organizacji imprez brandowanych marką „IRONMAN” w Polsce. Impreza „ENEA IRONMAN Gdynia” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez triathlonowych, należy do prestiżowego grona największych zawodów triathlonowych na świecie, zrzeszonych w cyklu IRONMAN. W tej wyjątkowej imprezie udział wezmą zawodnicy z kraju jak i ze świata, co pozwala stwierdzić, iż poziom tegorocznej edycji będzie bardzo wysoki. Triathlon to jedna z najtrudniejszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych, w ramach której uczestnicy muszą zmierzyć się z następującymi konkurencjami: pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem mediów jak i publiczności, która będzie miała możliwość z zapartym tchem śledzić zaciętą rywalizację również online na oficjalnej stronie wykonawcy. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Triathlon osiągnął ogromną popularność w Polsce i stał się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem, której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię, czego niezaprzeczalnym dowodem są minione imprezy. Należy sądzić, iż organizacja zawodów odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta i Pomorza. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe jak co roku będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem co na pewno będzie miało wpływ na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 136-390230
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku z organizacją imprezy pod nazwą „ENEA Ironman Gdynia”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
05/08/2022
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sport Evolution Group Sp. z o.o.Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 382960037 Adres pocztowy: ul. Ejsmonda 3 Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL Polska Kod pocztowy: 01-864 Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 633 739.84 PLN
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Aleksandra Tomczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Tomczyk
Data wytworzenia informacji: 17.08.2022
Data udostępnienia informacji: 17.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.08.2022 11:40 Dodanie informacji Aleksandra Tomczyk