Promocja Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół Seahawks Gdynia w okresie rozgrywek sezonu 2017.

16/06/2017    S114    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 114-230146

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 073-139916)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół futbolu amerykańskiego mężczyzn Seahawks Gdynia w okresie rozgrywek sezonu 2017.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.2.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja polegająca między innymi na: reprezentowaniu Gdyni w sezonie 2017 w rozgrywkach ligowych oraz we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy, przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Sponsora Tytularnego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „Seahawks Gdynia”, umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: papier firmowy, materiały prasowe, plakaty, kalendarz oraz inne materiały reklamowe związane z Zespołem, umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnicy Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego itp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 073-139916

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: V.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 300.81
Powinno być:
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000.00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 16.06.2017
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2017 10:33 Korekta Marzena Angielczyk