Promocja Miasta Gdyni oraz GCS podczas „Enea IRONMAN Gdynia 2023"

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2023/S 155-496128
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „Enea IRONMAN Gdynia 2023”
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.5.2023
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku z organizacją imprezy pod nazwą „ENEA Ironman Gdynia”, organizowanej przez Wykonawcę w dniach 4-6 sierpnia 2023 roku na terenie Gdyni oraz powiatach wejherowskim i kartuskim.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 678 048.78 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „ENEA Ironman Gdynia”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia”
w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy Imprezy będą mogli pobrać ze strony www.ironmangdynia.pl ,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach o wymiarach 500 cm x 300 cm, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawie koszulek uczestników Imprezy,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na odzieży wierzchniej obsługi Imprezy,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na numerach startowych zawodników, przy organizacji Imprezy,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na workach, w których zostaną przekazane pakiety startowe dla zawodników, przy organizacji Imprezy,
10) umieszczeniu minimum 3 sztuk logo Miasta Gdyni na bramach startu i mety wszystkich biegów Imprezy,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 15% powierzchni sponsorskiej ścianek konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 14 szt. band o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na Terenie Imprezy,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na szarfie metowej, zamieszczonej na mecie Imprezy,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamach prasowych drukowanych/internetowych
w związku z promocją Imprezy,
15) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie strony A4) w race-booku wręczanym uczestnikom podczas trwania Imprezy,
16) umieszczeniu logo lub nazwy Miasta Gdyni na plecakach wręczanych finisherom Imprezy,
17) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 3 szt. citylightów, które będą eksponowane na terenie Trójmiasta (tj. Gdańsk, Sopot, Gdynia) przy organizacji Imprezy,
18) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 30 szt. winderów rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na Terenie Imprezy,
19) umieszczeniu logo Miasta Gdyni min. 3 szt. balonu umieszczonego na Terenie Imprezy,
20) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 5 szt. ścianek sponsorskich ustawionych na Terenie Imprezy,
21) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 80 flagach o wymiarach 0,85 m x 2,95 m (szer. x dł.), które zostaną rozwieszone przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni,
22) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 1 fladze typu „żagiel”, która zostanie zamieszczona na wjeździe do Gdyni od strony Sopotu, przy Alei Zwycięstwa oraz na 4 flagach trójkątnych, które zostaną rozwieszone przy Skwerze Kościuszki w Gdyni
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Imprezy
w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
4) oznaczanie profilu Gdyńskiego Centrum Sportu we wpisach w mediach społecznościowych dotyczących Imprezy,
5) oznaczenie minimum 5 wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem „#gdyniasport”,
6) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody
od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprez
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.1710 z późn. zm.) – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
Zlecenie wykonania tego zadania SPORT EVOLUTION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kochanowskiego nr 12 lok. 23 jest zasadne, ponieważ Spółka ta jest jedynym organizatorem uprawnionym do organizacji imprezy „ENEA IRONMAN Gdynia 2023” oraz posiada wyłączną licencję do organizacji imprez pod marką „IRONMAN” w Polsce. Impreza „ENEA IRONMAN Gdynia 2023” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez triathlonowych, która należy do prestiżowego grona największych zawodów triathlonowych na świecie, zrzeszonych w cyklu IRONMAN. W tej wyjątkowej imprezie wezmą udział zawodnicy z kraju i ze świata, co potwierdza, że poziom kolejnej edycji będzie bardzo wysoki. Triathlon to jedna z najtrudniejszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych, w ramach której uczestnicy muszą zmierzyć się z następującymi konkurencjami: pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem mediów oraz publiczności, która będzie miała możliwość śledzenia zaciętej rywalizacji również online na oficjalnej stronie wykonawcy. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazna atmosfera, zauważana i doceniana przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Triathlon osiągnął ogromną popularność w Polsce i stał się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem, której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię, czego niezaprzeczalnym dowodem są minione imprezy. Należy sądzić, iż organizacja zawodów odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta i Pomorza. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe jak co roku będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem co na pewno będzie miało wpływ na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 134-427059
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „Enea IRONMAN Gdynia 2023”
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:02/08/2023
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Sport Evolution Group Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 1231431002
Adres pocztowy: Jana Kochanowskiego nr 12 lok.23
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 678 048.78 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:10/08/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 14.08.2023
Data udostępnienia informacji: 14.08.2023