Promocja Miasta Gdyni oraz GCS podczas Drużynowych Mistrzostw Europy U12 w kategorii dziewcząt

1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432826-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 151-432826
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum SportuKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL633 TrójmiejskiKod pocztowy: 81-538Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Aleksandra TomczykE-mail: przetargi@gdyniasport.pl Tel.: +48 586223574Faks: +48 586221164Adresy internetowe:Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Drużynowych Mistrzostw Europy U12 w kategorii dziewcząt
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.4.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Drużynowych Mistrzostw Europy U12 w kategorii dziewcząt
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 260.16 PLN
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni od dnia zawarcia umowy do dnia 24 lipca 2022 roku w ramach organizacji eliminacji Drużynowych Mistrzostw Europy U12 w kategorii dziewcząt w tenisie ziemnym organizowanych przez Wykonawcę w dniach 21-24 lipca 2022 roku (zwanego dalej „Turniejem”), na terenie kortów KT Arka Gdynia (zwanych dalej „Terenem Turnieju”).
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia zawarcia umowy do dnia 24 lipca 2022 roku w ramach Turnieju organizowanego przez Wykonawcę na Terenie Turnieju w dniach 21-24 lipca 2022 roku.
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach organizowanego Turnieju do promowania Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na :
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Miasta Gospodarza Turnieju,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach reklamowych wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju,
3) umieszczeniu nazwy Gdynia przy linii bocznej (wybieg boczny) po jednej stronie boiska, na nawierzchni jednego z kortów tenisowego na Terenie Turnieju,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej, która zostanie zamieszczona na Terenie Turnieju podczas jego trwania oraz wykorzystywana w związku z promocją Turnieju podczas transmisji telewizyjnej,
5) umożliwieniu rozstawienia stoiska promocyjnego Miasta Gdyni, usytuowanego w strefie kibica na Terenie Turnieju,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni min. na 10 szt. winderów rozmieszczonych przy wejściu głównym na Teren Turnieju oraz w strefie kibica,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 2 szt. roll-upów rozmieszczonych na Terenie Turnieju,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 1 szt. balonu umieszczonego na Terenie Turnieju,
9) eksponowaniu min. 2 szt. ścianek reklamowych z logo Miasta Gdyni ustawionych na Terenie Turnieju,
10) eksponowaniu 1 szt. bramy dmuchanej z logo Miasta Gdyni ustawionych na Terenie Turnieju,
11) w przypadku przekazu telewizyjnego - wskazanie Gdyni jako Miasta Gospodarza Turnieju,
12) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do stronywww.gdyniasport.pl na okres obowiązywania umowy,
13) umieszczenie Logo Miasta Gdyni wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w zakładce „Partnerzy” w okresie obowiązywania umowy,
14) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach promocyjnych Wykonawcy umieszczonych na mediach społecznościowych takich jak facebook i instagram (oznaczenie wpisów hasztagiem „#wGdyni”)
15) zapewnienie emisji spotu dźwiękowego Miasta Gdyni w trakcie Turnieju,
16) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na relacjach video z Turnieju,
17) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email:promocja@gdyniasport.pl , nie później niż 48 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie
w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.) - Zlecenie wykonania tego zadania Klubowi Tenisowemu Arka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-409), przy ul. Ejsmonda 3 jest zasadne, ponieważ Spółka ta jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizacji imprezy „Eliminacji Drużynowych Mistrzostw Europy U12
w kategorii dziewcząt w tenisie”, posiada potwierdzenie z Polskiego Związku Tenisowego jak również rekomendację Europejskiej Federacji Tenisowej na organizację tego Turnieju w Polsce. W tej wyjątkowej imprezie udział wezmą zawodniczki z kraju jak i ze świata, co pozwala stwierdzić, iż poziom tego Turnieju będzie bardzo wysoki. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem mediów jak i publiczności, która będzie miała możliwość z zapartym tchem śledzić zaciętą rywalizację również online na oficjalnej stronie wykonawcy. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Tenis osiągnął ogromną popularność w Polsce dzięki pierwszej w historii Polce – liderce rankingu ATP, Idze Świątek i stał się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem, której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię. Należy sądzić, iż organizacja zawodów odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta i Pomorza. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem co na pewno będzie miało wpływ na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 130-371270
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Drużynowych Mistrzostw Europy U12 w kategorii dziewcząt
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
21/07/2022
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Klub Tenisowy Arka Sp. z o.o.Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 190155637Adres pocztowy: ul. Ejsmonda 3Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL PolskaKod pocztowy: 84-409Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 260.16 PLN
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Aleksandra Tomczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Tomczyk
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022
Data udostępnienia informacji: 09.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2022 11:18 Dodanie informacji Aleksandra Tomczyk