Promocja Miasta Gdyni oraz GCS podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days"

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421413-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 147-421413
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum SportuKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL633 TrójmiejskiKod pocztowy: 81-538Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Aleksandra TomczykE-mail: przetargi@gdyniasport.pl Tel.: +48 586223574Faks: +48 586221164Adresy internetowe:Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.3.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 569 105.69 PLN
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni od dnia zawarcia umowy do dnia 24 lipca 2022 roku w ramach cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”, organizowanych przez Wykonawcę w dniach 8-24 lipca 2022 roku (zwanej dalej „Imprezą”), na wodach Zatoki Gdańskiej oraz terenach nadbrzeżnych w Gdyni (zwanych dalej „Terenem Imprezy”), w skład których wchodzić będą: Euro Cup kl. FD, Puchar GSD kl. Micro, Delphia 24OD, N450, F, Puchar GSD kl. A-Class, Nacra 15, HC16, Formuła Open,Polska Liga Żeglarska - 1 Liga, Euro Cup kl. 29, Mistrzostwa Polski kl. 49, 49FX, KINDER Joy of moving Puchar Trenerów, Polboat Yachting Festival, Otwarte Mistrzostwa Polski kl. RS21, Star, FWF Cup kl. FWF.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia zawarcia umowy do dnia 24 lipca 2022 roku w ramach Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na Terenie Imprezy w dniach 8 -24 lipca 2022 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na :
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „Gdynia Sailing Days”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Sailing Days” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakat, ulotka, listownik, teczka, zaproszenie oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” - w pasku sponsorskim, wykorzystywanym przy organizacji Imprezy,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Imprezy, np. worek, koszulka, itp.,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach i pucharach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej, która zostanie zamieszczona na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na banerze, który zostanie zamieszczony przed biurem regat na Terenie Imprezy podczaj jej trwania,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 5 banerach, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 20 bandach skośnych, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 2 ściankach promujących Imprezę, które zostaną ustawione na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
11) zamieszczeniu plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, w trakcie trwania Imprezy,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 4 flagach o wymiarach 1,2 m x 3,0 m (szer. x dł.), które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 5 flagach typu winder, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na naklejkach, które zostaną zamieszczone na łodziach wszystkich zawodników uczestniczących w Imprezie,
15) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na siatkach, które zostaną zamieszczone na wszystkich bojkach, podczas trwania Imprezy,
16) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na min. 100 flagach o wymiarach 0,85 m x 2,95 m (szer. x dł.), które zostaną rozwieszone przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni, podczas trwania Imprezy,
17) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 10 flagach o wymiarach 1,2 m x 3,0 m (szer. x dł.), które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
18) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 1 fladze typu „żagiel”, która zostanie zamieszczona na wjeździe do Gdyni od strony Sopotu, przy Alei Zwycięstwa, podczas trwania Imprezy,
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.) - Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu z siedzibą w Warszawie (03-901) przy alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem cyklu imprez żeglarskich pod nazwą "Gdynia Sailing Days" oraz posiada licencję uprawniającą do organizacji każdej z imprez żeglarskich wchodzących w skład przedmiotowego cyklu imprez żeglarskich pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”.Gdynia Sailing Days to jedyne w historii Polskie międzynarodowe regaty żeglarskie, które już po raz dwudziesty trzeci zagoszczą w naszym mieście. To niecodzienne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w światowym kalendarzu imprez żeglarskich, jest jednocześnie liczone do rankingu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF. Należy nadmienić, iż w Polsce nie ma innej imprezy żeglarskiej o tak wysokiej randzie i ilości zawodników w niej uczestniczących. W skład przedmiotowego cyklu regat Gdynia Sailing Days wchodzić będą:Euro Cup kl. FD, Puchar GSD kl. Micro, Delphia 24OD, N450, F, Puchar GSD kl. A-Class, Nacra 15, HC16, Formuła Open, Polska Liga Żeglarska - 1 Liga, Euro Cup kl. 29, Mistrzostwa Polski kl. 49, 49FX, KINDER Joy of moving Puchar Trenerów, Polboat Yachting Festival, Otwarte Mistrzostwa Polski kl. RS21, Star, FWF Cup kl. FWF.Wysoka ranga wydarzenia oraz kompleksowe wykorzystanie wszystkich atrakcji miasta zapewne spotka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów oraz mediów, Wyścigi jachtów można podziwiać z bulwaru oraz plaży miejskiej. Dodatkowo organizator będzie prowadzić transmisję online z wyścigów dzięki czemu można stwierdzić że promocja będzie miała jeszcze większe zasięgi. W tym prestiżowym cyklu imprez udział wezmą najlepsi żeglarze z Polski a także z całego świata. Promocyjne jak i informacyjne działania Gdynia Sailing Days będą realizowane w mediach ogólnopolskich. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona w telewizji, radio oraz internecie przedstawiając Gdynię jako „Żeglarską Stolicę Polski”. Z pewnością tak emocjonujące widowisko sportowe będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 123-350840
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
„Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
15/07/2022
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polski Związek Żeglarski z siedzibą w WarszawieKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 007014979Adres pocztowy: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1Miejscowość: WarszawaKod NUTS: PL PolskaKod pocztowy: 03-901Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 569 105.69 PLN
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Aleksandra Tomczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Tomczyk
Data wytworzenia informacji: 02.08.2022
Data udostępnienia informacji: 02.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2022 11:31 Dodanie informacji Aleksandra Tomczyk