Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół koszykówki kobiet podczas rozgrywek „ENERGA Basket Ligi Kobiet”.

15/02/2022    S32
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 032-082590
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół koszykówki kobiet podczas rozgrywek „ENERGA Basket Liga Kobiet” w I połowie 2022 roku
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.36.2021
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rozgrywek w sezonie 2021/2022 poprzez zespół koszykówki kobiet biorący udział w rozgrywkach „ENERGA Basket Ligi Kobiet”, a także we wszystkich rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy, który podczas wszystkich meczy koszykówki rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rozgrywek „Energa Basket Ligi Kobiet” w sezonie 2021/2022, zgodnie z terminarzem rozgrywek Polskiego Związku Koszykówki, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2022 roku.
3. Miejsce realizacji zamówienia: miejsce rozgrywek Zespołu Wykonawcy, w tym w roli gospodarza na hali znajdującej się na terenie Gdyni.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 780 487.80 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rozgrywek w sezonie 2021/2022 poprzez zespół koszykówki kobiet biorący udział w rozgrywkach „ENERGA Basket Ligi Kobiet”, a także we wszystkich rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy, który podczas wszystkich meczy koszykówki rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rozgrywek „Energa Basket Ligi Kobiet” w sezonie 2021/2022, zgodnie z terminarzem rozgrywek Polskiego Związku Koszykówki, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2022 roku.
3. Miejsce realizacji zamówienia: miejsce rozgrywek Zespołu Wykonawcy, w tym w roli gospodarza na hali znajdującej się na terenie Gdyni.
4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja „Logo GDYNI” z tyłu na koszulkach klubowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja logo „GDYNIA sport” z tyłu na nogawce spodenek klubowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający nie przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 250-661970
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół koszykówki kobiet podczas rozgrywek „ENERGA Basket Liga Kobiet” w I połowie 2022 roku
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:03/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Basketball Investments Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 586 20 14 221
Adres pocztowy: ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-571 Gdynia
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.basketgdynia.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 780 487.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 780 487.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia warunków opisane zostały w Rozdziale 6 SWZ.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania opisane zostały w Rozdziale 7 SWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) opisane są w Rozdziale 8 SWZ.
4.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), https://portal.smartpzp.pl/gcs
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 6221164, 6223574;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl.
Pozostałe informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Rozdziale 2 SWZ.
6. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:10/02/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.12.2021
Data udostępnienia informacji: 24.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2022 08:37 Aktualizacja treści Maciej Zaborski