Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas zawodów tanecznych organizowanych w Gdyni

Gdynia, dnia 13 kwietnia  2018 roku.
l.dz. 1813/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.21.2018
 
 Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych organizowanych w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Fundację „Oderwij się” z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 102B lok. 32. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Liczba państw innych niż Polska biorących udział w Zawodach 30% = 30 punktów,
3) Termin płatności Wynagrodzenia 10% = 10 punktów.
i łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 25.000,00 zł.
 Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 18 kwietnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 13.04.2018
Data udostępnienia informacji: 13.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2018 11:29 Dodanie informacji Marzena Angielczyk