Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas turnieju judo organizowanego w Gdyni

14/07/2018    S134    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2018/S 134-306209
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.39.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200-5 – usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas turnieju judo organizowanego przez Wykonawcę na hali w Gdyni nie później niż do dnia 31.8.2018 roku.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 45 121.95 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200-5 – usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas turnieju judo pod nazwą „Junior European Judo Cup Gdynia 2018” (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę w hali „Gdynia Arena” przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni w terminie 07-11.7.2018 r. (zwanej dalej „Halą”).
3. Charakterystyka Turnieju:
Turniej zawiera w sobie zawody judo oraz zgrupowanie treningowe i trwa co najmniej przez okres 2 dni. Turniej jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia. Turniej stanowić rangę zawodów Pucharu Europy. Turniej może mieć charakter międzynarodowy. Turniej zawiera element edukacyjny o regionie, np. zwiedzanie Gdyni z przewodnikiem dla uczestników Turnieju. (Turniej – rozgrywki sportowe, indywidualne lub drużynowe o mistrzostwo, rozgrywane w systemie „każdy z każdym”).
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Turnieju,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Turnieju wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
4) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny poliestrowej, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywany będzie Turniej,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych na Hali, gdzie rozgrywany będzie Turniej,
6) eksponowaniu 10 szt. banerów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej, o wym. 1m x 2m (wys. x szer.) na Hali podczas trwania Turnieju,
7) eksponowaniu filmu reklamowego Miasta Gdyni na ekranach umieszczonych na Hali, gdzie będzie rozgrywany Turniej, w przypadku gdy nie będą zasłonięte rolety w Hali,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 20 % powierzchni medialnej ścianki konferencyjnej podczas trwania Turnieju,
9) eksponowaniu 6 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej, na Hali podczas trwania Turnieju,
10) zamieszczeniu 500 szt. plakatów reklamujących Turniej z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Turnieju.
5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ranga zawodów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 094-213674
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego w Gdyni
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Polski Związek Judo
ul. Macedońska nr 14
Warszawa
02-761
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 715.45 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 14.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2018 11:49 Dodanie informacji Marzena Angielczyk