Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni

1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Ekspozycja nazwy lub logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej” 20%; Ranga wydarzenia” 20%.
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Murator EXPO Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie ( 04-187) przy ulicy Dęblińskiej 6. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% = 60  punktów,
2) Ekspozycja nazwy lub logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej 20% = 20 punktów,
3) Ranga wydarzenia 20% = 5 punktów,
Łączna liczba punktów = 85 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 910.000,00 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 18 września 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.09.2019
Data udostępnienia informacji: 16.09.2019