Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni

12/10/2018    S197    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2018/S 197-446174

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.63.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją turnieju e-sportowego (e-sport – (sport elektroniczny) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe), organizowanego przez Wykonawcę w Gdyni.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 740 650.41 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia
II.2.4)Opis zamówienia:
1.Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem,
3) zamieszczeniu min. 250 sztuk plakatów reklamujących Turniej w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na bilbordzie reklamującym Turniej, zamieszczonym na terenie Trójmiasta,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 5 szt. citylightów, które będą eksponowane na terenie Trójmiasta,
6) eksponowaniu 2 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni, na Terenie Turnieju,
7) umieszczenie 15 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych na Terenie Turnieju,
8) umieszczeniu 1 szt. balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o min. wysokości 3m, na Terenie Turnieju,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na min. 100 szt. flag o wymiarach 0,85 m x 2,95 m (szer. x dł.), które zostaną rozwieszone przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni,
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Turniej w prasie o zasięgu ogólnopolskim, przy organizacji Turnieju,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w transmisji (live – streaming) z Turnieju, podczas trwania Turnieju,
12) umieszczeniu planszy reklamowej Miasta Gdyni (przez min. 10 sek.) przed rozpoczęciem transmisji (live – streaming) z Turnieju,
13) zamieszczeniu spotu reklamującego Turniej w radio o zasięgu ogólnopolskim, ze wskazaniem Miasta Gdyni jako Partnera Strategicznego Turnieju,
14) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w relacji video z Turnieju,
15) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Turnieju wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Turnieju,
16) umożliwieniu Miastu Gdyni miejsca na własną ekspozycję przestrzenną (stoisko) o łącznych wymiarach 3m x 3m, podczas trwania Turnieju,
17) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju,
18) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym dniu Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi,
19) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta,
20) zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Turniej oraz w relacjach z Turnieju w ogólnopolskich mediach informacji, iż Turniej jest wspierany przez Miasto Gdynia.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zawartej z Wykonawcą Umowie oraz w w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba drużyn z zagranicy biorących udział w Turnieju / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 153-351296
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Murator Expo Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 6
Warszawa
04-187
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 739 837.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018