Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas pokazów lotniczych organizowanych w Gdyni

Gdynia, dnia 20 lipca 2018 roku.
l.dz. 3766/2018

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.42.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas pokazów lotniczych organizowanych w Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę AEROPACT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskiej nr 285 lok. 588. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)      Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)      Liczba reprezentacji akrobacji lotniczych pojedynczych z zagranicy 20% =20 punktów,
3)      Liczba reprezentacji akrobacji lotniczych grupowych z zagranicy 20% = 20 punktów,
Łączna liczba punktów = 100 punktów.

Cena oferty brutto wynosi 2.880.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 20.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2018 12:39 Dodanie informacji Marzena Angielczyk