Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r.

19/06/2018    S115    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 115-262087
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.20.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II i III kwartale 2018 r. na terenie Gdyni. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia klasyku kolarskiego dla amatorów organizowanej przez Wykonawcę w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy kolarskiej to jest wyścigu kolarskiego w konkurencji cross country organizowanej przez Wykonawcę w III kwartale 2018 roku na terenie Gdyni.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 265 040.68 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II kwartale 2018 r.
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy tj. od dnia 24.5.2018 r. do dnia zakończenia klasyku kolarskiego dla amatorów pod nazwą „GFNY Polska Gdynia” tj. 27.5.2018 r. (zwanego dalej „Imprezą”), organizowanej przez Wykonawcę w II kwartale 2018 roku tj. w terminie 26-27.5.2018 r. na terenie Gdyni. Charakterystyka Imprezy: Impreza powinna być przeznaczona dla osób pełnoletnich. Musi odbywać się na co najmniej dwóch dystansach o długości: 80 km oraz 136 km. Impreza powinna wchodzić w cykl wyścigów kolarskich odbywających się w co najmniej 8 innych krajach, na minimum 3 kontynentach. Dodatkowo podczas Imprezy powinny się odbyć targi rowerowe. Biuro zawodów powinno mieścić się na trenie Gdyni.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, programy, ulotki, zaproszenia, teczki prasowe) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej po zakończeniu Imprezy,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na symbolicznych czekach o wymiarach 1000 mm x 400 mm (dł. x wys.), które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5)umieszczeniu nazwy „Gdynia” na przodzie wierzchniej odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy oraz umieszczeniu nazwy „Gdynia” oraz logo Miasta Gdyni na tyle wierzchniej odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy,
6)zapewnieniu więcej niż 11 osób ubranych w odzież o której mowa w pkt. 5 pracujących podczas Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych gadżecie w postaci worka na odzież,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych gadżecie w postaci bidonu,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy;
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
11) umieszczeniu 8 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów Imprezy mieszczącym się w hali sportowej na terenie Gdyni, itp.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
4) umieszczeniu informacji promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w newsletterze rozsyłanym przez Wykonawcę,
5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
6) umożliwieniu Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nośniki promocji na odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zasięg promocji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w III kwartale 2018 r.
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy tj. od dnia 13.6.2018 r. do dnia zakończenia imprezy kolarskiej w konkurencji cross country pod nazwą „CYLKO Gdynia XC” tj. do dnia 8.7.2018 roku (zwanej dalej „Imprezą”) organizowanej przez Wykonawcę w III kwartale 2018 roku tj. w dniu 8.7.2018 roku na terenie Gdyni. Charakterystyka Imprezy: Impreza powinna trwać minimum jeden dzień, odbywać się na trasie o zmiennym profilu i zmiennej nawierzchni o dużym stopniu trudności, na krótkich pętlach o długości minimum 4 km, którą zawodnicy powinni pokonać wielokrotnie. Wyścig powinien być przeznaczony dla profesjonalistów jak i amatorów. W Imprezie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Impreza powinna zaakcentować obchody 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, np. poprzez rozdawanie uczestnikom biało-czerwonych gadżetów. Zadaniem Imprezy powinno być wyłonienie najlepszych zawodników na Pomorzu.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, programy, ulotki, materiały prasowe, regulamin, identyfikatory) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
4) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na numerach startowych uczestników Imprezy,
5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” oraz logo Miasta Gdyni na przodzie oraz tyle wierzchniej odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy,
6) zapewnieniu od 6 do 10 osób ubranych w odzież o której mowa w pkt. 5 pracujących podczas Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 20 szt. banerów (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)) rozmieszczonych przy trasie Imprezy,
8) umieszczeniu 2 szt. balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni, w strefie startu, mety, podczas trwania Imprezy, itp.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
4) umieszczeniu informacji promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w newsletterze rozsyłanym przez Wykonawcę,
5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
6) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nośniki promocji na odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zasięg promocji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-140078
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II kwartale 2018 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/05/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
SE GROUP Spółka z organiczoną odpowiedzialnością
ul. Zimowa 31A/28
Nowa Iwiczna
05-515
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 244 715.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 902.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w III kwartale 2018 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe
ul. Hryniewickiego 8A
Gdynia
81-340
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 325.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 260.16 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 19.06.2018
Data udostępnienia informacji: 19.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2018 09:22 Dodanie informacji Marzena Angielczyk