Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2017 r.

07/03/2017    S46    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2017/S 046-084592

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdyniasport.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia

I.5)Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2017 r.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.82.2016

II.1.2)Główny kod CPV

79342200

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.

2. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn.

3. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79342200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 11.6.2017 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy wiosennej o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,

2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 95

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 5

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79342200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 18.6.2017 poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy wiosennej o mistrzostwo II lub III Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,

2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 95

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 5

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 244-445549

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2017 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

03/02/2017

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
il. Olimpijska 5
Gdynia
81-538
Polska
Kod NUTS: PL633

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 707 317.07 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 698 943.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

03/03/2017

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Kod NUTS: PL633

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 211 382.11 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 210 000.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/03/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.03.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2017 11:28 Dodanie informacji Maciej Zaborski