Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju bokserskiego organizowanego na terenie Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju bokserskiego organizowanego na terenie Gdyni”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Klub Sportowy Bombardier z siedzibą w Gdyni (81-331) przy ulicy Joachima Lelewela 9B/17. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Liczba drużyn z państw  innych niż Polska biorących udział w Turnieju 20% = 0 punktów,
3) Ekspozycja nazwy lub/i logo Miasta Gdyni na medalach dla uczestników turnieju 20% = 20 punktów,
Łączna liczba punktów =  80 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 20.000,00 zł.
 
2.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 4 listopada 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.10.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2019 14:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski