Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas pokazów lotniczych organizowanych w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas pokazów lotniczych organizowanych w Gdyni”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Aeropact Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskej 285/588. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)      cena brutto oferty - 60% =  60  punktów,
2)      liczba reprezentacji akrobacji lotniczych pojedynczych z zagranicy - 20% = 20 punków,
3)      liczba reprezentacji akrobacji lotniczych grupowych z zagranicy - 20% =  10 punktów,
i łączna punktacja oceny oferty =  90 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 3.230.000,00 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 1 lipca 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.06.2019
Data udostępnienia informacji: 26.06.2019