Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2019 roku

10/06/2019    S110    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 110-269824
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2019 roku
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.33.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy kolarskiej organizowanej przez Wykonawcę w II kwartale 2019 r. której start i meta znajdują się na terenie Gdyni, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia klasyku kolarskiego dla amatorów („klasyk” – wyścig klasyczny, jednodniowy, od startu do mety).
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 264 277.64 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Charakterystyka Imprezy: Impreza powinna być przeznaczona dla osób pełnoletnich. Musi odbywać się na co najmniej dwóch dystansach o długości minimalnej: 80 km oraz 130 km. Dodatkowo podczas Imprezy powinny się odbyć targi rowerowe oraz wyścigi kolarskie dla dzieci. Biuro zawodów powinno mieścić się na trenie Gdyni.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, programy, ulotki, zaproszenia, teczki prasowe) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej po zakończeniu Imprezy,
4) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na przodzie odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na koszulkach kolarskich wręczanych uczestnikom Imprezy w pakietach startowych (miejsce ekspozycji zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie, co najmniej na rękawie koszulek),
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy (miejsce ekspozycji zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie, co najmniej w jednym miejscu – na rękawie lub na przodzie lub na tyle koszulek),
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
8) umieszczeniu 8 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów Imprezy mieszczącym się w hali sportowej na terenie Gdyni,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. bannerów (standard dla pojedynczego bannera: 2m x 1m (dł. x wys.)) wyprodukowanych przez Wykonawcę, rozmieszczonych w strefie startu i mety na Terenie Imprezy,
10) montażu i demontażu banerów reklamowych Miasta Gdyni dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Imprezy w ilości nie mniejszej niż 20 szt. (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)),
11) montażu i demontażu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni (dostarczonych przez Miasto Gdynia) podczas Imprezy w strefie startu, mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka kolarskiego w maksymalnej ilości 3 sztuk,
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub Mistrzostwa Polski w MTB (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
4) umieszczeniu informacji promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w newsletterze rozsyłanym przez Wykonawcę,
5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
6) umożliwieniu Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja logo lub nazwy Miasta Gdyni na koszulkach kolarskich wręczanych uczestnikom Imprezy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja logo lub nazwy Miasta Gdyni na koszulkach dla wolontariuszy pracujących podczas Imprezy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Imprezy, nie później niż do dnia 30.6.2019 roku.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 071-168069
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2019 roku
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:31/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcySE GROUP Sp. z o.o.
ul. Zimowa 31A/28
Nowa Iwiczna
05-515
Polska
Kod NUTS: PL92
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 264 227.64 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 260 853.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:07/06/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019