Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2019 roku

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2019 roku”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
2.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę SE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Iwiczna (05-515) przy ulicy Zimowa 31A/28. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)      cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)      „Ekspozycja logo lub  nazwy Miasta Gdyni na koszulkach kolarskich wręczanych uczestnikom Imprezy” 30% = 30 punków,
3)      Ekspozycja logo lub  nazwy Miasta Gdyni na koszulkach dla wolontariuszy pracujących podczas Imprezy 10% =  5 punktów,
i łączna punktacja oceny oferty =  95 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 320.850,00 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 31 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.05.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2019