Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu).

23/03/2018    S58    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2018/S 058-128706
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni w pierwszym półroczu 2018 roku.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy biegowej (półmaratonu) (zwanej dalej „Imprezą”), organizowanej przez Wykonawcę w pierwszym półroczu 2018 roku na terenie Gdyni (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).
2. Charakterystyka Imprezy: Impreza musi trwać co najmniej 2 dni, w skład Imprezy musi wchodzić bieg główny to jest: półmaraton (bieg na dystansie 21.097,5 m) oraz inne biegi w tym: sztafety półmaratońskie (bieg na dystansie 21.097,5 m składający się z drużyn trzyosobowych) oraz biegi dziecięce i młodzieżowe na krótszych dystansach. Wszystkie trasy biegów muszą przebiegać przez centrum miasta Gdyni. Trasa półmaratonu musi posiadać atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3 ust. 4 i 5)
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 261 463.42 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gdynia.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy biegowej (półmaratonu) pod nazwą "ONICO Gdynia Półmaraton" (zwanej dalej „Imprezą”), organizowanej przez Wykonawcę w w terminie od dnia 16.3.2018 r. do dnia 18.3.2018 r. na terenie Gdyni (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).
2. Charakterystyka Imprezy: Impreza trwa co najmniej 2 dni, w skład Imprezy wchodzi bieg główny to jest: półmaraton (bieg na dystansie 21.097,5 m) oraz inne biegi w tym: sztafety półmaratońskie (bieg na dystansie 21.097,5 m składający się z drużyn trzyosobowych) oraz biegi dziecięce i młodzieżowe na krótszych dystansach. Wszystkie trasy biegów przebiegają przez centrum miasta Gdyni. Trasa półmaratonu posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) Przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w nazwie Imprezy,
2) Umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) Umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej Imprezy,
4) Umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) Umieszczeniu logo lub nazwy Miasta Gdyni na gadżecie (np. na saszetce biodrowej, czapce z daszkiem lub innych) dołączonym do w pakietu startowego wręczanego uczestnikowi Imprezy,
6) Umieszczenie logo lub nazwy Miasta Gdyni na rękawie koszulek reklamowych dla osób pracujących podczas Imprezy (inne miejsce ekspozycji zgodnie z ofertą wykonawcy),
7) Umieszczenie logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
8) Umieszczenia minimum 2 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów Imprezy mieszczącym się w obiekcie zamkniętym np. hali sportowej na terenie Gdyni,
9) Umieszczenie logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. bannerów (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)) wyprodukowanych przez wykonawcę rozmieszczonych w strefie mety na Terenie Imprezy,
10) Montażu i demontażu banerów reklamowych Miasta Gdynia dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Imprezy w ilości nie mniejszej niż 40 metrów bieżących (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.),
11) Montażu i demontażu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Imprezy w strefie startu (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka biegowego w ilości 3 sztuk.
4. Obowiązki wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) Umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
2) Umieszczeniu postów promujących wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Imprezy, w okresie obowiązywania umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3 ust. 4 i 5)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja logo lub nazwy Miasta Gdyni na koszulkach reklamowych dla osób pracujących podczas Imprezy / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 014-028797
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni w pierwszym półroczu 2018 roku.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
SE Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zimowa 31A/28
Nowa Iwiczna
05-515
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 170 731.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 165 001.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 23.03.2018
Data udostępnienia informacji: 23.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2018 10:48 Dodanie informacji Marzena Angielczyk