Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn w II połowie 2019 roku.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%; kryterium „Czas reklamowy” 40%.
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Klub Sportowy  „BAŁTYK” Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. ul. Olimpijskiej 5/9. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)        Cena brutto oferty 60% =  60 punktów,
2)        Czas reklamowy 40% = 40 punktów
Łączna liczba punktów = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 280 000,00 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1) Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 25 września 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.09.2019
Data udostępnienia informacji: 23.09.2019