Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2023/S 015-037497
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.10.2022
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 487 804.88 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na :
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 w rozgrywkach
o mistrzostwo „ENERGA Basket Ligi Kobiet”, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich,
krajowych jak i międzynarodowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej
nazwie Zespołu VBW Arka Gdynia,
3) posiadaniu lub umieszczeniu przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej
właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki ligowe, pucharów europejskich a także we wszystkich
turniejach i spotkaniach towarzyskich, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) umieszczeniu Logo „GDYNIA sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez
Wykonawcę przy organizacji rozgrywek, np.: papier firmowy, komunikaty i materiały prasowe, plakaty, bilety,
zaproszenia, akredytacje, kalendarze Zespołu i inne,
5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich
materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach
meczowych, kalendarzu Zespołu, papierze firmowym, pamiątkach klubowych i innych,
6) umieszczeniu „Logo GDYNI ” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku
Promocyjnego „GDYNIA moje miasto”]” na koszulkach klubowych
z przodu o wymiarach minimalnych 19 cm x 4,5 cm (długość x szerokość) na wysokości klatki piersiowej,
eksponowanych podczas wszystkich meczów, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy;
7) umieszczeniu Logo „GDYNIA sport” na nogawce spodenek klubowych z przodu
o wymiarach minimalnych 8 cm x 7cm, eksponowanych podczas wszystkich meczów,
w których będzie brał udział Zespół;
8) umieszczeniu Logo „GDYNIA sport” lub „Logo GDYNI” na pozostałej odzieży sportowej: t-shirt, dresy
reprezentacyjne, itp., używanej przez zawodniczki Zespołu Wykonawcy i kadrę szkoleniowo – medyczną
eksponowanej podczas wszystkich meczów, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych,
9) oznaczaniu hashtagiem ”#wGdyni” wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze,
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na :
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, instagram) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych
z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnicy Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem Zespołu na potrzeby własne,
7) umieszczeniu na stronie internetowej Wykonawcy podstrony z informacjami dotyczącymi sportu w Gdyni oraz filmu promocyjnego o treści przekazanej przez Zamawiającego,
8) oznaczanie w minimum 5 wpisach w mediach społecznościowych profilu Gdyńskiego Centrum Sportu,
9) oznaczanie minimum 5 wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem ”#gdyniasport”,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych –zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej Basketball Investments z siedzibą w Gdyni posiadającej drużynę w Ekstraklasie Koszykówki kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Basket Ligi Kobiet, w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Klub również reprezentuje miasto pod banderą Wielkiej Arki propagując tym samym ideę gdyńskich klubów w ujednoliconych barwach żółto niebieskich. Koszykówka jest bardzo popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry,efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Mieszkańcy Gdyni chętnie oglądają oraz uprawiają ten sport drużynowy odnosząc duże sukcesy, zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych. Znaczny udział w popularyzacji koszykówki mają gdyńskie zespoły reprezentujące miasto w rozgrywkach najwyższych lig krajowych. Takim zespołem jest właśnie zespół VBW Arka Gdynia, który od lat nierozłącznie związany jest z Gdynią, godnie reprezentując nasze miasto na arenie krajowej jak i europejskiej. Imprezy sportowe spełniają rolę promocyjną ale również integracyjną, budują więzi między mieszkańcami, identyfikując ich z miejscem zamieszkania. Zawodniczki VBW Arka Gdynia chętnie uczestniczą w akcjach społecznych które są organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. Obecnie krajowe media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o zespole VBW Arka Gdynia. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują zarówno lokalne jak i ogólnopolskie portale internetowe, mecze są transmitowane na ogólnopolskim kanale telewizyjnym oraz internetowym. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję Gdyni nazywaną „Stolicą Polskiej Koszykówki”.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 248-718111
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023 Num
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:03/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Basketball Investments Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 586-20-14-221
Adres pocztowy: ul. Chwaszczyńska 172
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-571
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 487 804.88 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:17/01/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2022
Data udostępnienia informacji: 23.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2023 14:12 Aktualizacja treści Maciej Zaborski