Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach „ENERGA Basket Liga Kobiet”

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 225-646787
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Tomczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach „ENERGA Basket Liga Kobiet”
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach „ENERGA Basket Liga Kobiet” rundy jesiennej sezonu 2022/2023”
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 577 235.77 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na :
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 w rozgrywkach
o mistrzostwo „ENERGA Basket Ligi Kobiet”, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich,
krajowych jak i międzynarodowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej
nazwie Zespołu VBW Arka Gdynia,
3) posiadaniu lub umieszczeniu przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej
właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki ligowe, pucharów europejskich a także we wszystkich
turniejach i spotkaniach towarzyskich, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) umieszczeniu Logo „GDYNIA sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez
Wykonawcę przy organizacji rozgrywek, np.: papier firmowy, komunikaty i materiały prasowe, plakaty, bilety,
zaproszenia, akredytacje, kalendarze Zespołu i inne,
5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich
materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach
meczowych, kalendarzu Zespołu, papierze firmowym, pamiątkach klubowych i innych,
6) umieszczeniu „Logo GDYNI ” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku
Promocyjnego „GDYNIA moje miasto”]” na koszulkach klubowych
z przodu o wymiarach minimalnych 19 cm x 4,5 cm (długość x szerokość) na wysokości klatki piersiowej,
eksponowanych podczas wszystkich meczów, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy;
7) umieszczeniu Logo „GDYNIA sport” na nogawce spodenek klubowych z przodu
o wymiarach minimalnych 8 cm x 7cm, eksponowanych podczas wszystkich meczów,
w których będzie brał udział Zespół;
8) umieszczeniu Logo „GDYNIA sport” lub „Logo GDYNI” na pozostałej odzieży sportowej: t-shirt, dresy
reprezentacyjne, itp., używanej przez zawodniczki Zespołu Wykonawcy i kadrę szkoleniowo – medyczną
eksponowanej podczas wszystkich meczów, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych,
9) oznaczaniu hashtagiem ”#wGdyni” wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze,
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na :
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, instagram) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych
z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnicy Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem Zespołu na potrzeby własne,
7) umieszczeniu na stronie internetowej Wykonawcy podstrony z informacjami dotyczącymi sportu w Gdyni oraz filmu promocyjnego o treści przekazanej przez Zamawiającego,
8) oznaczanie w minimum 5 wpisach w mediach społecznościowych profilu Gdyńskiego Centrum Sportu,
9) oznaczanie minimum 5 wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem ”#gdyniasport”,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych –zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej Basketball Investments z siedzibą w Gdyni posiadającej drużynę w Ekstraklasie Koszykówki kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Basket Ligi Kobiet a także jedynym reprezentantem Gdyni w międzynarodowych klubowych rozgrywkach na szczeblu europejskim (EuroCup) w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Obecnie koszykarki Zespołu VBW Arka Gdynia są najlepszymi zawodniczkami tej dyscypliny w mieście i od wielu lat kontynuują tradycję żeńskiej koszykówki a jego działalność w szczególny
sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. Zainteresowanie tą grą zespołową widoczne jest zwłaszcza w liczbie młodzieży czynnie uprawiającej koszykówkę i odnoszącej w niej ogromne sukcesy. Za tak dużą popularnością koszykówki stoją gdyńskie zespoły reprezentujące miasto w rozgrywkach najwyższych lig krajowych. Takim zespołem jest właśnie VBW Arka Gdynia, Koszykarki Basketu występują w strojach z wyeksponowanym logo Miasta Gdyni, dzięki czemu rozgrywając spotkania na parkietach w całej Polsce promują miasto, jako Stolicę Polskiej Koszykówki. Na trybunach Hali „Gdynia Arena” podczas spotkań sportowych zespołu zasiadają liczne rzesze kibiców, budując więzi między mieszkańcami, Zespół pełni rolę integracyjną a przede wszystkim promocyjną. Na meczach zespołu pojawiają się rodziny z dziećmi, gdyż jest to doskonała forma aktywnego spędzania wolnego czasu. Lokalne, jak i krajowe media zamieszczają informacje w swoich serwisach sportowych o zespole VBW Arka Gdynia, co stanowi doskonałą promocję miasta. Koszykarki angażują się chętnie w inicjatywy społeczne skutecznie popularyzując dyscyplinę wśród najmłodszych Gdynian poprzez odwiedzanie gdyńskich szkół podstawowych i opowiadanie uczniom o zaletach uprawiania sportu a także prezentowanie ćwiczeń koszykarskich.Działania podejmowane przez zespół VBW Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 197-560551
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach „ENERGA Basket Liga Kobiet”
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:26/10/2022
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Basketball Investments Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 586-20-14-221
Adres pocztowy: ul. Chwaszczyńska 172
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-571
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 577 235.77 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:17/11/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.11.2022
Data udostępnienia informacji: 22.11.2022