Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju piłkarskiego organizowanego na terenie Gdyni.

Ogłoszenie nr 500149192-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego na terenie Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565044-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego na terenie Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.35.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w związku oraz podczas turnieju piłkarskiego pod nazwą „Arka Gdynia Summer Cup 2018”(zwanego dalej „Turniejem”) organizowanego przez Wykonawcę w terminie 24-25.06.2018 roku na boiskach w Gdyni (zwanych dalej „Boiskami”). 3. Charakterystyka Turnieju: Turniej ma trwać co najmniej 2 dni i zawierać elementy edukacji społecznej i marynistycznej. W skład Turnieju mają wchodzić mecze piłkarskie dla dzieci do 11 roku życia. W Turnieju muszą brać kluby piłkarskie z Polski, jak również co najmniej jeden zespół piłkarski z zagranicy. (Turniej – rozgrywki sportowe, indywidualne lub drużynowe o mistrzostwo, rozgrywane w systemie „każdy z każdym”). 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Turnieju, 2) umieszczeniu logo „Gdynia Sport” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju w minimalnej ilości 100 sztuk np.: w zaproszeniach, oficjalnym programie turnieju (min. 40 szt.), na plakatach (min. 40 szt.), na listowniku, oraz innych materiałach wydawanych przy okazji organizacji Turnieju, 3) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na minimum 6 szt. banerów o wymiarach 1m x 2m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, rozwieszonych na każdym z Boisk, gdzie rozgrywany będzie Turniej, 4) umieszczeniu 10 szt. flag typu winder z logo Miasta Gdyni o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, na każdym z Boisk, eksponowanych podczas trwania Turnieju, 5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na telebimach przy każdym z Boisk, eksponowanych podczas trwania Turnieju, 6) umieszczeniu 1 szt. balonu reklamowego o wysokości min. 4m z logo Miasta Gdynia, w okolicach Boisk, podczas trwania Turnieju, 7) eksponowaniu 2 szt. ścianek z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 2m x 3m, usytuowanych w okolicy boisk, podczas trwania Turnieju, 8) rozmieszczeniu min. 30 szt. plakatów reklamujących Turniej z logo Miasta Gdyni na terenie Miasta Gdyni, 9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach przeznaczonych dla uczestników Turnieju, 10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni z przodu na koszulkach, przeznaczonych dla uczestników Turnieju, 11) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Turnieju, 12) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 13) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 14) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego każde z Wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego, 6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49593.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Kod pocztowy: 81-538
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 60000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 28.06.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2018 12:31 Dodanie informacji Marzena Angielczyk