Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju piłkarskiego organizowanego na terenie Gdyni


Gdynia, dnia 20 czerwca 2018 roku.
l.dz. 3258/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.35.2018
 
 Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego na terenie Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Inicjatywa Arka z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Liczba zagranicznych zespołów piłkarskich biorących udział w Turnieju 40% = 40 punktów,
Łączna liczba punktów =  100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 60.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 20.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2018 13:59 Dodanie informacji Marzena Angielczyk