Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju judo organizowanego w Gdyni

Gdynia, dnia  06 lipca 2018 roku.
l.dz. 3549/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.39.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego w Gdyni”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Polski Związek Judo z siedzibą w Warszawie (01-761) przy ulicy Macedońskiej nr 14. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Ranga zawodów 40% = 20 punktów,
Łączna liczba punktów = 80 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 55.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2018 13:18 Dodanie informacji Marzena Angielczyk