Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju będącego eliminacją do co najmniej Mistrzostw Polski

Gdynia, dnia 29 czerwca  2018 roku.

l.dz. 3447 /2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.37.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju będącego eliminacją do co najmniej  Mistrzostw Polski”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie (01-402) przy ulicy Erazma Ciołka nr 12. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Ranga turnieju 40% = 0 punktów,
Łączna liczba punktów = 60 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 40.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 29.06.2018
Data udostępnienia informacji: 29.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2018 12:41 Dodanie informacji Marzena Angielczyk