Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r.

Gdynia, dnia 7 czerwca  2018 roku.
l.dz. 2900/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.20.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r. – II część zamówienia

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe z siedzibą w Gdyni (81-340) przy  ul. Hryniewickiego 8a. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Nośniki promocji na odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy 20% = 20 punktów,
3) Zasięg promocji 20% = 10 punktów.
Łączna liczba punktów: 90 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 20.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.06.2018
Data udostępnienia informacji: 07.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2018 13:32 Dodanie informacji Marzena Angielczyk