Promocja gminy miasta Gdynia oraz GCS piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn w II poł. 2019

09/10/2019    S195    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 195-474470
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna gminy miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn w II poł. 2019
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.70.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn w II połowie 2019.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 16 260 162.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki wykonawcy w ramach promocji miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 5.12.2019 poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy jesiennej o mistrzostwo II lub III Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni;
2) promocja gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym;
3) posiadanie lub umieszczenie przez wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał zespół;
4) kreowanie pozytywnego wizerunku gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez wykonawcę oraz na jego koszt;
5) promowanie gminy miasta Gdynia przez wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów gminy miasta Gdynia na materiałach informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę oraz na jego koszt;
6) użyczenie gminie miastu Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej;
2. Obowiązki wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub Mistrzostwa Polski w MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
2) umieszczeniu postów promujących wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (facebook, twitter) zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
4) dołączeniu baneru promującego wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
5) umieszczeniu plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w obrębie punktów sprzedaży biletów na mecze zespołu;
6) umożliwienie zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania meczów z udziałem zespołu, na potrzeby własne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział 3).
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Czas reklamowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 5.12.2019.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 153-377539
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Promocja gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn w II poł. 2019
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:25/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyStowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk” Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 227 642.28 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą opisany jest w rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 200,00 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, POLSKA, tel./faks: +48 586221164 / 586223574;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl;
Pozostałe informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w rozdziale 27 SIWZ.
7. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:04/10/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019
Data udostępnienia informacji: 08.10.2019