Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w drugiej połowie 2022 roku

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 179-506554
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Tomczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club
Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w drugiej połowie 2022 roku.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.6.2022
II.1.2) Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez
zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w drugiej połowie 2022 roku.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 300 813.01 PLN
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4) Opis zamówienia:
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na :
1) reprezentowaniu Miasta Gdyni w drugiej połowie 2022 roku w Ekstralidze oraz we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „Rugby Club Arka Gdynia”,
3) umieszczeniu logo Gdynia Rugby lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: papier firmowy, materiały prasowe, plakaty, kalendarz oraz inne materiały reklamowe związane z Zespołem,
4) umieszczeniu logo Gdynia Rugby z przodu na koszulkach meczowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów ligowych z udziałem Zespołu, a także podczas wszystkich turniejów i spotkań towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół,
5) umieszczeniu logo Gdynia Rugby na dresach meczowych i wyjściowych lub koszulkach technicznych,
eksponowanych podczas wszystkich meczów ligowych i z udziałem Zespołu, a także podczas wszystkich
turniejów i spotkań towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół,
6) oznaczanie wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem ”#wGdyni„,
7) umieszczeniu 3 sztuk banerów reklamowych Miasta Gdyni o minimalnych wymiarach 2m x 5 m na
Stadionie (Narodowy Stadion Rugby w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 10, zwany dalej „Stadionem”), eksponowanych podczas wszystkich meczów z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
8) umieszczeniu 4 szt. band statycznych z logo Miasta Gdyni za liniami końcowymi Stadionu,
9) umieszczeniu 4 flag Miasta Gdyni na Stadionie, eksponowanych podczas wszystkich meczów z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
10) umieszczeniu logo Gdynia Rugby na telebimie usytuowanym na Stadionie (czas emisji 40%),
eksponowanego podczas wszystkich meczów z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) umieszczeniu logo Gdynia Rugby na stronie internetowej zespołu www.arkarugby.pl wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
12) informowaniu przez Wykonawcę oraz przez Zespół o wspieraniu przygotowań i działalności sportowej
Wykonawcy i Zespołu przez Miasto Gdynia podczas udzielanych informacji i wywiadów mediom,
13) umożliwieniu ekspozycji materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
14) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym spotkaniu sportowym z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl , nie później niż 48 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań,
15) zagwarantowaniu przez Wykonawcę, że materiały wymienione w pkt. 14) nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich oraz pokrewnych) lub dóbr osobistych takich osób, a treść tych materiałów będzie zgodna z obowiązującym prawem. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotowych materiałów Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się do naprawienia jakichkolwiek szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit.
a) i b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) -zamówienie
może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze
i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie
wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Rugby Club Arka Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza
Górskiego 10 posiadającej drużynę w Ekstralidze rugby jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie
jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraligi Rugby organizowanych przez Polski
Związek Rugby. Rugby Club Arka Gdynia powstał w 1996 roku i od tego czasu niezmiennie związany jest z
Miastem Gdynia, a jego wieloletnia działalność w szczególny sposób wpisała się na karty historii sportu i ze
społecznością naszego miasta. W tym czasie drużyna zdobyła cztery tytuły Mistrza Polski, sześciokrotnie
kończyła rozgrywki Ekstraligi Rugby ze srebrnym medalem, a czterokrotnie zdobyła brązowy medal. Zarówno
krajowe jak i regionalne media zamieszczają wiele newsów dotyczących gdyńskich buldogów. Również w
artykułach prasowych i relacjach radiowych można znaleźć dużo informacji o zespole jak i naszym mieście,
co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni w całej Polsce. Cały zespół chętnie bierze udział w akcjach
promocyjnych oraz charytatywnych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu dzięki temu wszelkie
działania sportowe i społeczne podejmowane przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia stanowią
doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej
działalności.
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 152-435659
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club
Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w drugiej połowie 2022 roku.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/08/2022
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Rugby Club "Arka" Gdynia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191617169
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Górskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-302
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 300 813.01 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy
Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego  wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo
zamówień publicznych
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Aleksandra Tomczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Tomczyk
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2022 08:21 Aktualizacja treści Aleksandra Tomczyk
16.09.2022 10:41 Aktualizacja treści Aleksandra Tomczyk
24.08.2022 09:49 Aktualizacja treści Aleksandra Tomczyk
24.08.2022 09:47 Aktualizacja treści Aleksandra Tomczyk
11.08.2022 10:24 Dodanie informacji Aleksandra Tomczyk