Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej

28/10/2020    S210

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2020/S 210-513940

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2020/2021
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2020/2021
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 23 414 634.14 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia (zwany dalej „Zespołem”) w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w I lidze piłki ręcznej kobiet w grupie I Pomorskiej, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół;
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu SPR Arka Gdynia;
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, ulotki i inne, o ile takie będą wydawane;
4) umieszczeniu nazwy „Gdynia” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów I ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu;
5) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na rękawku koszulek ligowych eksponowanych podczas wszystkich meczów I ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu;
6) oznaczaniu wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem „#wGdyni”;
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach 2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w Hali Gier GCS w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej, (zwaną dalej „Halą”), w tym co najmniej 2 banerów za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach; gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza;
8) umieszczeniu 1 sztuki flagi z napisem Gdynia sport oraz 1 sztuki flagi Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.) każda, eksponowanych pod kopułą Hali Gier, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
4) umieszczeniu plakatów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w obrębie Hali Gier gdzie rozgrywane będą mecze Zespołu;
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodniczki Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego;
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem Zespołu na potrzeby własne;
7) umieszczeniu na stronie internetowej Wykonawcy podstrony z informacjami dotyczącymi sportu w Gdyni oraz filmu promocyjnego o treści przekazanej przez Zamawiającego.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
·         Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
o    brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 5B, posiadającej drużynę w I Lidze kobiet w piłce ręcznej jest zasadne, ponieważ dzięki awansowi z II ligi w sezonie 2019/2020 drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem piłki ręcznej kobiet Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach I Ligi kobiet w piłce ręcznej. Zespół SPR Arka Gdynia jest obecnie najwyżej uplasowanym gdyńskim zespołem piłki ręcznej kobiet, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. W związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. SPR Arka Gdynia to młoda drużyna z bardzo silnym zapleczem juniorskim, która z uwagi na doświadczoną kadrę trenerską oraz fenomenalne osiągnięcia jej zawodniczek, grających w kadrach Polski rokuje niezapomniane emocje i doskonałe wyniki. Część zawodniczek to mieszkanki Gdyni i jednocześnie wychowankowie klubu, stąd ich przywiązanie i lojalność wobec klubowych barw jest tym większa. Piłka ręczna to bardzo efektowna i dynamiczna gra zespołowa, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy widzów w różnym wieku. SPR Arka Gdynia rozgrywać będzie mecze na boiskach całej Polski, gdzie każdorazowo ogląda je duża rzesza widzów. Na strojach meczowych zawodników widnieć będzie nazwa „Gdynia”, a w szeroko pojętych mediach pojawią się informacje o Zespole, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Miasta Gdyni w całej Polsce. Klub również reprezentuje Gdynię pod banderą Wielkiej Arki propagując ideę gdyńskich klubów w ujednoliconych barwach żółto-niebieskich. Działania podejmowane przez zespół SPR Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 146-360153
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2020/2021
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia
Adres pocztowy: Korzenna 5B/15
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-587
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 219.51 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 30.07.2020
Data udostępnienia informacji: 30.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2020 08:15 Dodanie informacji Marzena Angielczyk