Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół Badminton School w Gdyni w turniejach sezonu 2020/2021

09/03/2021    S47

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2021/S 047-118517
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół Badminton School w Gdyni w turniejach sezonu 2020/2021
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.21.2020
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół Badminton School w Gdyni w turniejach sezonu 2020/2021.
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 11 408 874.14 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół zawodników Badminton School w Gdyni (zwany dalej „Zespołem”) w sezonie 2020/2021,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół w sezonie 2020/2021.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski w Lotto Ekstraliga badmintona (zwanej dalej „Ekstraligą”) a także we wszystkich spotkaniach towarzyskich i widowisk sportowo-rekreacyjnych, w których będzie brał udział Zespół,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu Badminton School w Gdyni,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, ulotki i inne, o ile takie będą wydawane,
4) umieszczeniu nazwy „Gdynia” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów ekstraligi, spotkań towarzyskich oraz widowisk sportowo-rekreacyjnych z udziałem Zespołu,
5) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na rękawku koszulek ligowych eksponowanych podczas wszystkich turniejów ekstraligi, spotkań towarzyskich oraz widowisk sportowo-rekreacyjnych z udziałem Zespołu,
6) oznaczaniu wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających turnieje hashtagiem” #wGdyni „,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach 2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w Hali w Gdyni, (zwaną dalej „Halą”), gdzie rozgrywane będą turnieje z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
8) umieszczeniu 1 sztuki flagi z napisem Gdynia sport oraz 1 sztuki flagi Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.) każda, eksponowanych pod kopułą hali, gdzie rozgrywane będą turnieje z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza;
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z turniejów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnikami Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
5) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania turniejów z udziałem Zespołu na potrzeby własne.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Klubowi Sportowemu Badminton School w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 51/72, posiadającemu drużynę w Lotto Ekstralidze jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem w ogólnopolskich rozgrywkach Lotto Ekstraligi w badmintonie. Klub Sportowy Badminton School w Gdyni powstał w 2015 roku i został założony przez zawodników, reprezentantów Polski, aktualnie czynnych trenerów Klubu. Misją klubu jest nie tylko jak najlepsze reprezentowanie Gdyni podczas turniejów ale również szerzenie aktywności fizycznych wśród najmłodszych poprzez prowadzenie szkoleń oraz organizowanie cyklicznych rozgrywek Pomorskiej Ligi Badmintona. W sezonie 2019/2020 klub przystąpił do rozgrywek w I lidze, wygrywając wszystkie pojedynki awansował do najwyższej klasy rozgrywek w Polsce – Lotto Ekstraliga Badmintona. Zespół tworzą głównie zawodnicy Szkoły Badmintona w Gdyni, w tym obecni oraz byli reprezentanci Kadry Narodowej i medaliści Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Na strojach meczowych zawodników widnieć będzie nazwa „Gdynia” a w szeroko pojętych mediach pojawią się informacje o Zespole, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Miasta Gdyni w całej Polsce. Działania podejmowane przez zespół Badminton School w Gdyni stanowią doskonałą promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół Badminton School w Gdyni w turniejach sezonu 2020/2021
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:08/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Klub Sportowy Badminton School
Adres pocztowy: ul. Śląska 51/72
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-304
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:04/03/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2021 12:32 Aktualizacja treści Marzena Angielczyk