Promocja gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas Finału Mistrzostw Polski w Deskorolce

08/10/2019    S194    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 194-472346
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Finału Mistrzostw Polski w Deskorolce
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.23.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Finału Mistrzostw Polski w Deskorolce
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 16 260 162.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Finału Mistrzostw Polski w Deskorolce (zwanego dalej „Zawodami”), organizowanych przez Wykonawcę w dniach 14-15.9.2019 roku na terenie Gdyni (zwanych dalej „Terenem zawodów”);
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zawodów, organizowanych przez Wykonawcę w dniach 14-15.9.2019 roku na terenie zawodów w Gdyni.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów;
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej logo miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z zawodami;
3) umieszczeniu logo miasta Gdyni w materiałach związanych z organizacją Zawodów wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), plakaty elektroniczne, oficjalne informacje prasowe przekazywane przez media społecznościowe;
4) umieszczeniu logo miasta Gdyni lub nazwę „Gdynia” na czekach wręczanym najlepszym zawodnikom;
5) zamieszczeniu min. 260 szt. plakatów reklamujących zawody z logo miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji zawodów;
6) eksponowaniu 1 szt. ścianki z logo miasta Gdyni, podczas dekoracji uczestników;
7) eksponowaniu 1 szt. rollup w biurze zawodów, podczas trwania zawodów;
8) umieszczeniu logo miasta Gdyni na min. 4 szt. banerów reklamowych wykonanych z tkaniny banerowej, o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.), umieszczonych na rampach, podczas trwania zawodów;
9) umieszczeniu logotypu miasta Gdyni na minimum 10 % powierzchni sponsorskiej na ściance reklamowej eksponowanej podczas dekoracji i wywiadów;
10) umieszczenie 10 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo miasta Gdyni rozmieszczonych na terenie zawodów, podczas trwania zawodów;
11) umieszczeniu balonu reklamowego z logo miasta Gdyni o min. wysokości 3 m, podczas zawodów w ilości 1 szt.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni lub Mistrzostw Polski w MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
2) umieszczeniu postów promujących wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter, instagram) Zawodów, w okresie obowiązywania umowy;
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
4) dołączeniu baneru promującego wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z zawodów łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego;
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania zawodów na potrzeby własne.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez 1 Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Sportowemu Extreme Live For Ride z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest zasadne, ponieważ stowarzyszenie to jest jedynym organizatorem Finału Mistrzostw Polski w Deskorolce. Stowarzyszenie jest jedynym Wykonawcą imprezy i ma wyłączność na Polskę na organizację zawodów najwyższej rangi Mistrzostw Polski w 2019 roku, potwierdzoną przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich. W tej wyjątkowej imprezie udział weźmie kilkudziesięciu najlepszych zawodników z całego kraju, zakwalifikowanych podczas przystanków eliminacyjnych w całym kraju od maja do września. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację na Gdyńskim Skateparku. Miasto Gdynia od kilku lat stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Deskorolka osiąga coraz większą popularność w Polsce i staje się kolejną dyscypliną olimpijską debiutując na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Za jej pośrednictwem można z powodzeniem promować Miasto Gdynię, w szczególności wśród młodzieży, będzie to również doskonała okazja do zaprezentowania Polsce i Światu nowej młodej kadry narodowej, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 161-397210
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2019/2020
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:13/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyStowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride
al. Józefa Piłsudskiego 36/601
Dąbrowa Górnicza
41-300
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:03/10/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.10.2019
Data udostępnienia informacji: 08.10.2019