Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jej działalności przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia.

26/03/2021    S60

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2021/S 060-151628
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w okresie rozgrywek w pierwszej połowie 2021 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w pierwszej połowie 2021 roku.
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 11 408 874.14 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w pierwszej połowie 2021 roku;
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół w pierwszej połowie 2021 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Miasta Gdyni w pierwszej połowie 2021 roku w Ekstralidze oraz we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział zespół Wykonawcy;
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie zespołu „Rugby Club Arka Gdynia”;
3) umieszczeniu logo Gdynia Rugby lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez zespół przy organizacji rozgrywek np.: papier firmowy, materiały prasowe, plakaty, kalendarz oraz inne materiały reklamowe związane z zespołem;
4) umieszczeniu logo Gdynia Rugby z przodu na koszulkach meczowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów ligowych z udziałem zespołu, a także podczas wszystkich turniejów i spotkań towarzyskich, w których będzie brał udział zespół;
5) umieszczeniu logo Gdynia Rugby na dresach meczowych i wyjściowych lub koszulkach technicznych, eksponowanych podczas wszystkich meczów ligowych i z udziałem zespołu, a także podczas wszystkich turniejów i spotkań towarzyskich, w których będzie brał udział zespół;
6) oznaczaniu wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem „#wGdyni”.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
5) umieszczeniu plakatów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w obrębie Stadionu podczas rozgrywek zespołu;
6) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnicy zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego;
7) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem zespołu na potrzeby własne;
8) umieszczeniu na stronie internetowej Wykonawcy podstrony z informacjami dotyczącymi sportu w Gdyni oraz filmu promocyjnego o treści przekazanej przez Zamawiającego;
9) oznaczaniu w minimum 5 wpisach w mediach społecznościowych profilu Gdyńskiego Centrum Sportu;
10) oznaczaniu minimum 5 wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem „#gdyniasport”.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Rugby Club Arka Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10 posiadającej drużynę w Ekstralidze rugby jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraligi Rugby organizowanych przez Polski Związek Rugby. Rugby Club Arka Gdynia powstał w 1996 roku i od tego czasu niezmiennie związany jest z Miastem Gdynia, a jego wieloletnia działalność w szczególny sposób wpisała się na karty historii sportu i ze społecznością naszego miasta. W tym czasie drużyna zdobyła cztery tytuły Mistrza Polski, sześciokrotnie kończyła rozgrywki Ekstraligi Rugby ze srebrnym medalem, a czterokrotnie zdobyła brązowy medal. Zarówno krajowe jak i regionalne media zamieszczają wiele newsów dotyczących gdyńskich buldogów. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych można znaleźć dużo informacji o zespole jak i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni w całej Polsce. Klub reprezentuje Gdynię pod banderą Wielkiej Arki propagując ideę gdyńskich klubów w ujednoliconych barwach żółto-niebieskich. Cały zespół chętnie bierze udział w akcjach promocyjnych oraz charytatywnych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu, dzięki temu wszelkie działania sportowe i społeczne podejmowane przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 245-608460
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w okresie rozgrywek w pierwszej połowie 2021 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:25/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie Rugby Club „Arka” Gdynia
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Górskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-302
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 300 813.01 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:23/03/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 16.12.2020
Data udostępnienia informacji: 16.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2021 13:32 Aktualizacja treści Marzena Angielczyk