Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju tenisa WTA 250 w Gdyni

30/07/2021    S146
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2021/S 146-388237
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Angielczyk, Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju tenisa WTA 250 w Gdyni
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju tenisa WTA 250 w Gdyni.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 223 577.24 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do dnia 25 lipca 2021 roku podczas turnieju tenisowego rangi WTA 250 „BNP Paribas Poland Open” (zwanym dalej „Turniejem”), organizowanym przez Wykonawcę w terminie 17–25 lipca 2021 roku na kortach tenisowych na terenie Gdyni (zwanym dalej „Terenem Turnieju”);
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia 25 lipca 2021 roku podczas Turnieju organizowanego przez Wykonawcę na Terenie Turnieju w terminie 17–25 lipca 2021 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Miasto Gospodarz,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: plakaty, zaproszenia, bilety, materiały prasowe oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy Gdynia na nawierzchni centralnego kortu tenisowego na Terenie Turnieju,
4) umieszczeniu min. 2 szt. logo Miasta Gdyni na wielkoformatowych nośnikach reklamowych, na trybunach na Terenie Turnieju,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni (minimum 10 % powierzchni) na ściance sponsorskiej, która zostanie zamieszczona na Terenie Turnieju podczas jego trwania oraz wykorzystywana w związku z promocją Turnieju,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. banerów o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) rozmieszczonych przy kortach tenisowych, strefie kibica oraz na pozostałym Terenie Turnieju,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamach prasowych drukowanych w związku z promocją Turnieju,
8) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (jedna strona A4) w oficjalnym folderze Turnieju,
9) umieszczeniu Listu Prezydenta Miasta Gdynia w oficjalnym folderze Turnieju,
10) umożliwieniu rozstawienia stoiska promocyjnego Miasta Gdyni, usytuowanego w strefie kibica na Terenie Turnieju,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 5 szt. citylightów, które będą eksponowane na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) przy organizacji Turnieju,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni min. na 10 szt. winderów rozmieszczonych przy wejściu głównym na Teren Turnieju oraz w strefie kibica,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 2 szt. roll-upów rozmieszczonych na Terenie Turnieju,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 1 szt. balonu umieszczonego na Terenie Turnieju,
15) eksponowaniu min. 2 szt. ścianek reklamowych z logo Miasta Gdyni ustawionych na Terenie Turnieju,
16) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 1 fladze typu „żagiel”, które zostaną zamieszczone na wjeździe do Gdyni od strony Sopotu, przy Alei Zwycięstwa oraz na minimum 2 flagach trójkątnych, które zostaną rozwieszone przy Skwerze Kościuszki w Gdyni podczas trwania Turnieju,
17) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na min. 120 szt. flagach o wymiarach 0,85 m x 2,95 m (szer. x dł.), które zostaną rozwieszone przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni, podczas trwania Turnieju,
18) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 10 szt. flagach o wymiarach 1 m x 3 m (szer. x dł.), które zostaną rozwieszone na Skwerze Arki Gdyni podczas trwania Turnieju.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Tennis Consulting spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem turnieju WTA 250. Na podstawie pięcioletniej umowy zawartej z firmą Octagon, spółka posiada wyłączność do organizacji jak i do świadczenia usług promocyjno-marketingowych w jego w zakresie. Turniej WTA 250 w Gdyni jest jednym z 30-stu tej rangi rozgrywanych na świecie w ciągu roku. Tenis należy do najbardziej prestiżowych dyscyplin sportowych a WTA 250 to najbardziej rozpoznawalny turniej tenisa w Polsce jak i na całym świecie. Należy do grona największych turniejów tenisowych, należących do największej światowej organizacji kobiecego tenisa Women’s Tennis Association. W turnieju zmierzą się zawodniczki z całego świata, dodatkową atrakcją jest cały dzień ze zwyciężczynią turnieju French Open 2020 Igą świątek, w związku z tym poziom wydarzenia jest bardzo wysoki. Widowiskowe zmagania tenisistek, spotkają się zapewne z żywym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy jeżeli będzie to tylko możliwe z zapartym tchem będą śledzić zaciętą rywalizację na Gdyńskich kortach tenisowych. Co najważniejsze, turniej będzie emitowany w ogólnopolskim kanale telewizyjnym oraz w wielu innych kanałach sportowych na całym świecie, dostęp do transmisji wykupiło 60 krajów gdzie łącznie oglądalność sięga nawet kilkunastu milionów widzów. Dzięki osiągnięciom które zdobywają polscy sportowcy w tej dyscyplinie, turnieje tenisa cieszą się dużą popularnością w Polsce. Należy sądzić, iż organizacja turnieju odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta oraz Pomorza. Z pewnością tak emocjonujące widowisko sportowe będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 098-258713
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju tenisa WTA 250 w Gdyni
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:05/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Tennis Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 388454418
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza nr 4, lok. 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-015
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 223 577.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPzp, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:27/07/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.05.2021
Data udostępnienia informacji: 21.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2021 12:09 Aktualizacja treści Maciej Zaborski