Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół piłki ręcznej mężczyzn Spójnia Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019

16/10/2018    S199    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 199-452411

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej mężczyzn Spójnia Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.17.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej mężczyzn Spójnia Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej mężczyzn Spójnia Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół piłkarzy ręcznych Spójnia Gdynia (zwany dalej „Zespołem”) w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 w rozgrywkach
PGNiG Superligi, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich,
W których będzie brał udział Zespół,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu Spójnia Gdynia,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, bilety, ulotki i inne, o ile takie będą wydawane,
4) umieszczeniu logo „Gdynia sport” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów PGNiG Superligi, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów PGNiG Superligi, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
6) umieszczeniu logo „Gdynia sport” z przodu na prawej nogawce spodenek ligowych oraz na lewej nogawce spodni ligowych bramkarza, eksponowanych podczas wszystkich meczów PGNiG Superligi, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach
2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w Hali Gdynia Arena w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego, (zwaną dalej „Halą”), gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
8) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywane będą mecze
Z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych na Hali, za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
10) eksponowaniu spotu reklamowego Miasta Gdyni na bandach elektronicznych
(5 min./mecz) ustawionych wokół boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze
Z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) eksponowaniu filmu reklamowego Miasta Gdyni na ekranach umieszczonych na Hali, gdzie będą rozgrywane mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
W przypadku gdy nie będą zasłonięte rolety w Hali,
12) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na środku boiska Hali, gdzie będą rozgrywane mecze ligowe z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
13) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.spojniagdynia.pl wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniem”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy www.ironmangdynia.pl w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania spółce akcyjnej Spójnia Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 188, posiadającej drużynę w PGNiG Superlidze jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem piłki ręcznej mężczyzn Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach PGNiG Superligi. Zespół Spójnia Gdynia jest obecnie najwyżej uplasowanym gdyńskim zespołem piłki ręcznej mężczyzn, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach PGNiG Superligi organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. W związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Zgodnie z tabelą wyników rundy zasadniczej sezonu 2016 - 2017 zespół zwyciężył w rozgrywkach I Ligii Mężczyzn gr. A, tym samym stwarzając sobie możliwość awansu do PGNiG Superligi co finalnie przyczyniło się do przyznania licencji na udział w rozgrywkach PGNiG Superligi. Część zawodników to mieszkańcy Gdyni i jednocześnie wychowankowie klubu, stąd ich przywiązanie i lojalność wobec klubowych barw jest tym większa. Piłka ręczna to bardzo efektowna i dynamiczna gra zespołowa, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy widzów w różnym wieku. Będąc w PGNiG Superlidze Spójnia Gdynia niewątpliwie przyczyni się jeszcze bardziej do popularyzowania piłki ręcznej w naszym mieście. Zespół rozgrywa mecze na boiskach całej Polski, gdzie każdorazowo ogląda je duża rzesza widzów. Na strojach meczowych zawodników widnieć będzie nazwa „Gdynia” a w szeroko pojętych mediach pojawią się informacje o Zespole, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Miasta Gdyni w całej Polsce. Działania podejmowane przez zespół Spójnia Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 167-381237
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej mężczyzn Spójnia Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Spójnia Gdynia S.A.
ul. Chwaszczyńska 188
Gdynia
81-571
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 565 853.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.10.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018