Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół piłkarek ręcznych SPR Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2023/S 203-637385
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.8.2023
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024 w Lidze Centralnej Kobiet
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 60 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 w rozgrywkach o mistrzostwo w Lidze Centralnej Kobiet w piłce ręcznej a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu SPR Gdynia,
3) umieszczeniu logo „GDYNIA sport”/”logo GDYNI” (zwanego dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, ulotki i inne, o ile takie będą wydawane,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku Promocyjnego „GDYNIA moje miasto”] z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów Ligi Centralnej Kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawku koszulek ligowych eksponowanych podczas wszystkich meczów Ligi Centralnej Kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
6) oznaczaniu wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem #wGdyni,
7) oznaczanie wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających oraz podsumowujących mecze profilu Gdyńskiego Centrum Sportu,
8) umieszczeniu logo miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach 2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w Hali w Gdyni, (zwaną dalej „Halą”), w tym co najmniej 2 banerów za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach; gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
9) umieszczeniu 1 sztuki flagi z napisem Gdynia sport oraz 1 sztuki flagi Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.) każda, eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza;
10) umieszczeniu 4 winderów z napisem Gdynia przed Halą, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) umieszczeniu 1 sztuki ścianki z logo Miasta Gdyni w przejściu komunikacyjnym na Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 2 sztukach roll-upów ( o wymiarach 2m x 0,8m) umieszczonych na Hali, gdzie rozgrywane będą Mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza.
13) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na środku boiska Hali gdzie będą rozgrywane mecze ligowe z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.sprgdynia.pl wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
15) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym spotkaniu sportowym z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, stanowiącej nie mniej niż 10 (dziesięć) zdjęć o minimalnej rozdzielczości 4000 pikseli , przy czym co najmniej 5 zdjęć w jakości zapewniającej wydruk 60cmx40cm w 300 dpi, na adres email:promocja@gdyniasport.pl , nie później niż 36 godzin od zakończenia meczu.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu,
w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) oznaczanie w wpisach w mediach społecznościowych profilu Gdyńskiego Centrum Sportu,
5) oznaczanie wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem ”#gdyniasport”,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1129 z późn. zm.) – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 5B jest zasadne, ponieważ są oni obecnie jedynym reprezentantem piłki ręcznej kobiet Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Centralnej Ligi Kobiet w piłce ręcznej. Zespół SPR Gdynia jest obecnie najwyżej uplasowanym gdyńskim zespołem piłki ręcznej kobiet. SPR Gdynia zakończyła wiosenną rundę sezonu 2022/2023 w I Lidze Kobiet na 1 miejscu, co umożliwiło awans do Ligi Centralnej Kobiet w piłce ręcznej. W związku z tym awansem SPR Gdynia rozgrywać będzie mecze na boiskach całej Polski, a na strojach meczowych zawodniczek oraz kadry szkoleniowej widnieć będzie nazwa „Gdynia”. Informacje o Zespole pojawią się w mediach o zasięgu ogólnopolskim, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Miasta Gdyni w całej Polsce. SPR Gdynia to młoda drużyna z bardzo silnym zapleczem juniorskim, która z uwagi na doświadczoną kadrę trenerską oraz fenomenalne osiągnięcia jej zawodniczek, grających w kadrze Polski rokuje doskonałe wyniki. Piłka ręczna to bardzo efektowna i dynamiczna gra zespołowa, która w Gdyni cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy widzów w różnym wieku. Działania podejmowane przez zespół SPR Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 173-543526
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:22/09/2023
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 192656697
Adres pocztowy: ul. Korzenna nr 5B lok. 15
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-587
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:17/10/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.10.2023
Data udostępnienia informacji: 20.10.2023