Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2021/2022

07/02/2022    S26

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 026-067015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2021/2022
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.13.2021
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2021/2022
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 796 747.97 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2021/2022.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni między innymi polegają na :
1)reprezentowaniu Miasta Gdyni w sezonie 2021/2022 w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy koszykówki mężczyzn organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki SA oraz we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy, 2)przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Sponsora Tytularnego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „ Asseco Arka Gdynia”,3)umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach meczowych, kalendarzu Zespołu, papierze firmowym, pamiątkach klubowych i innych,4)umieszczeniu Logo „Gdynia sport” we wszystkich materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem Zespołu, akredytacje i inne, 5)umieszczeniu „Logo Gdyni” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku Promocyjnego „Gdynia moje miasto”] na wysokości klatki piersiowej o wymiarach minimalnych 19 cm x 3,5 cm (długość x wysokość) na koszulkach klubowych, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu Wykonawcy,6) umieszczeniu Logo „Gdynia sport” lub „Logo Gdyni” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku Promocyjnego „Gdynia moje miasto”] z przodu na spodenkach klubowych, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu Wykonawcy,7)umieszczenie Logo „Gdynia sport” lub „Logo Gdyni” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku Promocyjnego „Gdynia moje miasto”] na pozostałej odzieży sportowej: t-shirt, dresy reprezentacyjne, itp., używanej przez zawodników Zespołu Wykonawcy podczas wszystkich meczów Ekstraklasy, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych,8)umieszczeniu „Logo Gdyni” na 2 banerach reklamowych o wielkości 2,06 m x 0,7 m (szer. x wys.), eksponowanych w drugim planie Hali Gdynia Arena w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego, (zwana dalej „Halą”), gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, 9) eksponowaniu „Logo Gdyni „ na środku boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:1)umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,2)umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,3)umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,4)dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Gdyńskiemu Klubowi Koszykówki Arka Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda 3 jest zasadne ponieważ jest to jedyny klub w Gdyni, który posiada drużynę w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn. Obecnie Zespół Asseco Arka Gdynia to jedyny reprezentant Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy polskiej Ligi Koszykówki SA, dlatego też nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Klub również reprezentuje miasto pod banderą Wielkiej Arki propagując tym samym ideę gdyńskich klubów w ujednoliconych barwach żółto niebieskich. Koszykówka jest bardzo popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry, efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Mieszkańcy Gdyni chętnie oglądają oraz uprawiają ten sport drużynowy odnosząc duże sukcesy, zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych. Znaczny udział w popularyzacji koszykówki mają gdyńskie zespoły reprezentujące miasto w rozgrywkach najwyższych lig krajowych. Takim zespołem jest właśnie zespół Asseco Arka Gdynia, który od lat nierozłącznie związany jest z Gdynią, godnie reprezentując nasze miasto na arenie krajowej jak i europejskiej. Imprezy sportowe spełniają rolę promocyjną ale również integracyjną, budują więzi między mieszkańcami, identyfikując ich z miejscem zamieszkania. Zawodnicy Asseco Arka Gdynia chętnie uczestniczą w akcjach społecznych które są organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. Obecnie krajowe media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o zespole Asseco Arka Gdynia. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują zarówno lokalne jak i ogólnopolskie portale internetowe, mecze są transmitowane na ogólnopolskim kanale telewizyjnym oraz internetowym. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję Gdyni nazywaną „Stolicą Polskiej Koszykówki”.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 246-651250
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2021/2022
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:07/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: GDYŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI ARKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres pocztowy: ul. Juliana Ejsmonda nr 3
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-409
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 796 747.97 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:02/02/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.02.2022
Data udostępnienia informacji: 07.02.2022