Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół koszykówki kobiet Basket 90 Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019

16/10/2018    S199    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2018/S 199-452382
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet Basket 90 Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.16.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet Basket 90 Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 975 609.76 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet Basket 90 Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki kobiet Basket Gdynia (zwany dalej „Zespołem”) w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019,
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 we wszystkich rozgrywkach o mistrzostwo Polski w Ekstraklasie „Energa Basket Liga Kobiet” (zwanej dalej „Ekstraklasą”), we wszystkich rozgrywkach w Eurocupie a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „ Basket 90 Gdynia”,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek, np.: papier firmowy, komunikaty i materiały prasowe, plakaty, bilety, zaproszenia, akredytacje, kalendarze Zespołu i inne,
4) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach meczowych, kalendarzu Zespołu, papierze firmowym, pamiątkach klubowych i innych,
5) umieszczeniu 2 szt. logo „Gdynia sport” z tyłu na koszulkach klubowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów Ekstraklasy, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
6) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na prawej nogawce spodenek klubowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów Ekstraklasy, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
7) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” na pozostałym sprzęcie sportowym: koszulki, t-shirt, dresy reprezentacyjne, itp., używanym przez zawodniczki Zespołu Wykonawcy i kadrę szkoleniowo – medyczną eksponowanym podczas wszystkich meczów Ekstraklasy, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach 2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w drugim planie hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza (Gdynia Arena w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 8, zwana dalej „Halą”),
9) eksponowaniu spotu Miasta Gdyni na bandach elektronicznych (czas reklamowy 20 %) ustawionych wzdłuż boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, które będą transmitowane w telewizji,
10) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych na Hali, za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniem”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy www.ironmangdynia.pl w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego każde z Wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczy z udziałem Zespołu na potrzeby własne
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych –zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej Basketball Investments z siedzibą w Gdyni posiadającej drużynę w Ekstraklasie Koszykówki kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Basket Ligi Kobiet, w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Obecnie koszykarki Zespołu Basket 90 Gdynia są najlepszymi zawodniczkami tej dyscypliny w mieście i od wielu lat kontynuują tradycję żeńskiej koszykówki a jego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. Zainteresowanie tą grą zespołową widoczne jest zwłaszcza w liczbie młodzieży czynnie uprawiającej koszykówkę i odnoszącej w niej ogromne sukcesy. Za tak dużą popularnością koszykówki stoją gdyńskie zespoły reprezentujące miasto w rozgrywkach najwyższych lig krajowych. Takim zespołem jest właśnie Basket 90 Gdynia, Koszykarki Basketu występują w strojach z wyeksponowanym logo Miasta Gdyni, dzięki czemu rozgrywając spotkania na parkietach w całej Polsce promują miasto, jako Stolicę Polskiej Koszykówki. Na trybunach Hali „Gdynia Arena” podczas spotkań sportowych zespołu zasiadają liczne rzesze kibiców, budując więzi między mieszkańcami, Zespół pełni rolę integracyjną a przede wszystkim promocyjną.
Na meczach zespołu pojawiają się rodziny z dziećmi, gdyż jest to doskonała forma aktywnego spędzania wolnego czasu. Lokalne, jak i krajowe media zamieszczają informacje w swoich serwisach sportowych o zespole Basket 90 Gdynia, co stanowi doskonałą promocję miasta. Koszykarki angażują się chętnie w inicjatywy społeczne skutecznie popularyzując dyscyplinę wśród najmłodszych Gdynian poprzez odwiedzanie gdyńskich szkół podstawowych i opowiadanie uczniom o zaletach uprawiania sportu a także prezentowanie ćwiczeń koszykarskich.Działania podejmowane przez zespół Basket 90 Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 167-381238
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet Basket 90 Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2018/2019
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Basketball Investments Spółka Akcyjna
ul. Chwaszczyńska 172
Gdynia
81-571
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 894 308.94 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.10.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018