Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS podczas zawodów deskorolkowych na terenie Gdyni

Ogłoszenie nr 500203874-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów deskorolkowych organizowanych na terenie Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 602563-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów deskorolkowych organizowanych na terenie Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.65.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zawodów deskorolkowych (zwanych dalej „Zawodami”), organizowanych przez Wykonawcę w Gdyni (zwanej dalej „Terenem Zawodów”). 2. Charakterystyka Imprezy: Zawody powinny stanowić kwalifikacje co najmniej do zawodów rangi Mistrzostw Polski. Uczestnicy startujący w turnieju mogą wywalczyć punkty do rankingu światowego. Zawody powinny odbyć się w kategoriach Open oraz młodzieżowych zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni polegają na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, 3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach związanych z organizacją Zawodów wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), 4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwę „Gdynia” na pucharach wręczanym najlepszym zawodnikom, 5) zamieszczeniu min. 100 szt. plakatów reklamujących Zawody z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Zawodów, 6) eksponowaniu 1 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni, w biurze zawodów, podczas trwania Zawodów, 7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 3 szt. banerów reklamowych wykonanych z tkaniny banerowej, o wymiarach 1m x 2m (wys. x szer.), umieszczonych wokół boisk, podczas trwania Zawodów, 8) umieszczeniu logotypu Miasta Gdyni na ściance reklamowej eksponowanej podczas wręczeń i wywiadów, 9) umieszczenie 10 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych na Terenie Zawodów, podczas trwania Zawodów, 10) umieszczeniu balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o min. wysokości 3m, podczas Zawodów w ilości 1 szt., 11) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Zawodów, 12) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Zawodów, 13) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji z Zawodów, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Zawodów. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 14) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Zawodów oraz zdarzeń przed i po Zawodach dla celów promocyjno-reklamowych Miasta, 15) zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Zawody oraz w relacjach z Zawodów w ogólnopolskich mediach informacji, iż Zawody są wspierane przez Miasto Gdynia. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Zawodów łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego, 6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Zawodów na potrzeby własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 13008.13 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Sportowe EXTERME LIVE FOR RIDE 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: al. Józefa Piłsudskiego 36/601 
Kod pocztowy: 41-300 
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza 
Kraj/woj.: śląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15000.00 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2018 10:33 Aktualizacja treści Anna Urbańska
27.08.2018 08:59 Dodanie informacji Anna Urbańska