Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS podczas imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018

28/08/2018    S164    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 164-375204
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas Imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas Imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy pod nazwą „ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018” (zwaną dalej „Imprezą”), która odbędzie się w dniach 3-5.8.2018 roku na terenie Gdyni oraz Rumi (zwanym dalej „Terenem Imprezy”)
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy organizowanej przez Wykonawcę w dniach 3-5.8.2018 roku na Terenie Imprezy.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy Imprezy będą mogli pobrać ze strony www.ironmangdynia.pl,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach o wymiarach 500 mm x 300 mm, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawku koszulek startowych uczestników Imprezy,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na strojach startowych tzw. ambasadorów Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na numerach startowych zawodników, przy organizacji Imprezy,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na workach, w których zostaną przekazane pakiety startowe dla zawodników, przy organizacji Imprezy,
9) umieszczeniu minimum 4 sztuk logo Miasta Gdyni na bramach startu i mety wszystkich biegów Imprezy,
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 10 % powierzchni sponsorskiej ścianek konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 20 szt. banerów o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na Terenie Imprezy,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na szarfie metowej, zamieszczonej na mecie Imprezy,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamach prasowych drukowanych w związku z promocją Imprezy,
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniem”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy www.ironmangdynia.pl w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania SE Group spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Iwicznej jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018. Spółka jest jedynym Wykonawcą imprezy i ma wyłączność na Polskę na organizację imprezy pod szyldem Ironman. ENEA Ironman 70.3 Gdynia to najlepiej rozpoznawalna impreza triathlonowa w Polsce. Należy do prestiżowego grona największych zawodów triathlonowych na świecie, zrzeszonych w cyklu Ironman 70.3 Series. W tej wyjątkowej imprezie udział wezmą zawodnicy z kilkudziesięciu różnych krajów świata, co pozwala stwierdzić, iż poziom tegorocznej edycji będzie bardzo wysoki. Triathlon to jedna z najtrudniejszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych, w ramach której uczestnicy muszą zmierzyć się z następującymi konkurencjami: pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację w wodzie i na lądzie. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Triathlon osiąga coraz większą popularność w Polsce i staje się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię, czego niezaprzeczalnym dowodem są minione imprezy. Należy sądzić, iż organizacja zawodów odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta i Pomorza. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 129-294958
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2018
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
SE Group Sp. z o.o.
ul. Zimowa 31A/28
Nowa Iwiczna
05-515
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 501 626.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2018
Data udostępnienia informacji: 28.08.2018