Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich pod nazwą Volvo Gdynia Sailing Days

25/07/2018    S141    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2018/S 141-323212
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich pod nazwą „Volvo Gdynia Sailing Days".
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.7.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Volvo Gdynia Sailing Days” w terminie 25.6–17.7.2018 roku.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Volvo Gdynia Sailing Days”, organizowanych przez Wykonawcę w dniach 25.6-17.7.2018 roku (zwanych dalej „Imprezą”), na wodach Zatoki Gdańskiej oraz terenach nadbrzeżnych w Gdyni (zwanych dalej „Terenem Imprezy”), w skład których wchodzić będą: Puchar Miasta Gdyni w kl. Laser 4.7, Mistrzostwa Polski Juniorów w kl. Laser, Puchar Europy w kl. 29er, Puchar Trenerów YKP w klasie Optimist, Mistrzostwa Świata U21 w kl. Laser i Laser Radial, Puchar Prezydenta Miasta Gdyni w kl. 49er, RS:X, Finn, Puchar VGSD w kl. A-class, Hobie 16, Formula Open, Delphia-24 OD, Micro, Scandinavia/ Skippi 650, Mistrzostwa Świata Juniorów w kl. Laser 4.7, Mistrzostwa Europy w kl. 49er, 49er FX, Nacra 17,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na Terenie Imprezy w dniach 25.6-17.7.2018 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „Volvo Gdynia Sailing Days”,
2) umieszczeniu logo „Volvo Gdynia Sailing Days” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakat, ulotka, listownik, teczka, zaproszenie oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” oraz logo sponsora tytularnego – Volvo - w pasku sponsorskim, wykorzystywanym przy organizacji Imprezy,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Imprezy, np. worek, koszulka, itp.,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach i pucharach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy itp.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniem”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego,
4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu z siedzibą w Warszawie (03-901) przy alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem cyklu imprez żeglarskich pod nazwą Volvo Gdynia Sailing Days. Volvo Gdynia Sailing Days to jedyne w historii Polski międzynarodowe regaty żeglarskie, które już po raz dziewiętnasty zagoszczą w naszym mieście. To niecodzienne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w światowym kalendarzu imprez żeglarskich, jest jednocześnie liczone do rankingu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF. Należy nadmienić, iż w Polsce nie ma innej imprezy żeglarskiej o tak wysokiej randzie i ilości zawodników w niej uczestniczących. W skład przedmiotowego cyklu regat wchodzić będą: Puchar Miasta Gdyni w kl. Laser 4.7, Mistrzostwa Polski Juniorów w kl. Laser, Puchar Europy w kl. 29er, Puchar Trenerów YKP w klasie Optimist, Mistrzostwa Świata U21 w kl. Laser i Laser Radial, Puchar Prezydenta Miasta Gdyni w kl. 49er, RS:X, Finn, Puchar VGSD w kl. A-class, Hobie 16, Formula Open, Delphia-24 OD, Micro, Scandinavia/ Skippi 650, Mistrzostwa Świata Juniorów w kl. Laser 4.7, Mistrzostwa Europy w kl. 49er, 49er FX, Nacra 17. Wysoka ranga wydarzenia oraz kompleksowe wykorzystanie wszystkich atrakcji miasta powodują duże zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz mediów. W tym prestiżowym cyklu imprez udział wezmą najlepsi żeglarze z Polski a także z całego świata. Wyścigi jachtów oraz bogata oferta imprez towarzyszących zawodnikom, turystom oraz mieszkańcom Gdyni z pewnością przyczyni się do wzrostu popularyzacji żeglarstwa. Volvo Gdynia Sailing Days towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnopolskich. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona w telewizji, radio oraz internecie. Liczne czasopisma i magazyny branżowe będą rozpisywać się o niniejszym wydarzeniu, promując Gdynię jako „Żeglarską Stolicę Polski”. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przedmiotowa impreza jak co roku zgromadzi licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Gminy Miasta Gdynia oraz GCS jednostki budżetowej oraz jej działalności, zarówno w kraju, jak i na świecie.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 090-204705
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich pod nazwą „Volvo Gdynia Sailing Days".
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Polski Związek Żeglarski
al. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1
Warszawa
03-901
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 365 853.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018