Promocja Gminy Miasta GCS przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2022/2023

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 225-648887
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Tomczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2022/2023
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2022/2023”
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 26 016.26 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 w rozgrywkach
o mistrzostwo Polski w I Lidze piłki ręcznej kobiet w grupie I Pomorskiej a także we wszystkich turniejach i
spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej
nazwie Zespołu SPR Arka Gdynia,
3) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy
organizacji rozgrywek np.: plakaty, ulotki i inne, o ile takie będą wydawane,
4) umieszczeniu „Logo GDYNI” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku
Promocyjnego „GDYNIA moje miasto”] z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich
meczów I Ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
5) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” na rękawku koszulek ligowych eksponowanych podczas wszystkich
meczów I Ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
6) oznaczaniu wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem” #wGdyni„,
7) umieszczeniu logo GDYNI na 4 banerach reklamowych o wymiarach
2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w Hali w Gdyni, (zwaną dalej „Halą”), w tym co najmniej 2 banerów
za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach; gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w
charakterze gospodarza,
8) umieszczeniu 1 sztuki flagi z napisem Gdynia sport oraz 1 sztuki flagi Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m
(szer. x wys.) każda, eksponowanych pod kopułą Hali Gier, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu
w charakterze gospodarza,
9) umieszczeniu 4 winderów z napisem Gdynia przed Halą, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu
w charakterze gospodarza,
10) umieszczeniu 1 sztuki ścianki z logo „GDYNIA sport” w przejściu komunikacyjnym na Hali, gdzie
rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” na 2 sztukach roll-upów ( o wymiarach 2m x 0,8m) umieszczonych na
Hali, gdzie rozgrywany będzie Mecz w charakterze gospodarza,
12) eksponowaniu logo GDYNI na środku boiska Hali gdzie będą rozgrywane mecze ligowe z udziałem Zespołu
w charakterze gospodarza,
13) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.sprgdynia.pl wraz z
linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
14) informowaniu przez Wykonawcę oraz przez Zespół o wspieraniu przygotowań i działalności sportowej
Wykonawcy i Zespołu przez Miasto Gdynia podczas udzielanych informacji i wywiadów mediom,
15) umożliwieniu ekspozycji materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta
Gdyni podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
16) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym spotkaniu sportowym z udziałem Zespołu w charakterze
gospodarza, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości
300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl , nie później niż 48 godzin od zakończenia Imprezy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach
na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami
w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść,
w tym koszty wypłaconych odszkodowań,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) -zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 5B jest zasadne, ponieważ są oni obecnie jedynym reprezentantem piłki ręcznej kobiet Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach I Ligi kobiet w piłce ręcznej. Zespół SPR Arka Gdynia jest obecnie najwyżej uplasowanym gdyńskim zespołem piłki ręcznej kobiet. SPR Arka Gdynia to młoda drużyna z bardzo silnym zapleczem juniorskim, która z uwagi na doświadczoną kadrę trenerską oraz fenomenalne osiągnięcia jej zawodniczek, grających w kadrze Polski rokuje doskonałe wyniki. W związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Większość zawodniczek to Gdynianki i jednocześnie wychowankowie klubu, stąd ich przywiązanie i lojalność wobec klubowych barw. Piłka ręczna to bardzo efektowna i dynamiczna gra zespołowa, która w Gdyni cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy widzów w różnym wieku. SPR Arka Gdynia rozgrywać będzie mecze na boiskach całej Polski, a na strojach meczowych zawodniczek oraz kadry szkoleniowej widnieć będzie nazwa „Gdynia”. Informacje o Zespole pojawią się w mediach o zasięgu ogólnopolskim, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Miasta Gdyni w całej Polsce. Działania podejmowane przez zespół SPR Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 174-493440
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2022/2023
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:24/10/2022
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 192656697
Adres pocztowy: ul. Korzenna nr 5B lok. 15
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-587
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 26 016.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:17/11/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.11.2022
Data udostępnienia informacji: 22.11.2022