Ogłoszenie o udzileniu zamówienia na Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach GCS

Ogłoszenie nr 500031580-N-2017 z dnia 20-09-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544656-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.49.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50730000-1- Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących, 39717200-3 – Urządzenia klimatyzacyjne. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu oraz dostawą dwóch klimatyzatorów ściennych na Stadion Miejski w Gdyni. 3. Usługi polegające na wykonaniu konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu. Świadczone będą na następujących obiektach Zamawiającego tj.: 1) Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Narodowy Stadion Rugby zlokalizowany przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, 3) Budynek Administracji, Salka Fitness, Hala LA, Hala Gier zlokalizowane przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 4) Ośrodek Hipoterapii zlokalizowany przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 5) Gdynia Arena zlokalizowana przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni, 6) pomieszczenie gospodarcze Kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 14 w Gdyni. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz zakres czynności konserwacyjnych i napraw stanowiący odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. 5. Dostawa wraz z montażem dwóch sztuk klimatyzatorów ściennych typu split wraz z jednostkami zewnętrznymi. Klimatyzatory musza spełniać poniższe, minimalne wymogi: 1) nominalna minimalna wydajność chłodnicza jednostki wewnętrznej 3,4 kW, 2) minimum 4 biegi pracy wentylatora jednostki wewnętrznej, 3) ciśnienie akustyczne na najwyższym biegu maksymalne 43 dB(A), na najniższym biegu maksimum 21 dB(A) w trybie chłodzenia dla jednostki wewnętrznej, 4) pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 0,97 kW, 5) wskaźnik EER dla jednostki nie mniej niż 3,5, 6) klasa energetyczna w trybie chłodzenia nie niższa niż A++; 7) zakres temperatur pracy dla jednostki dla chłodzenia - -10oC do 43oC Wykonawca zamontuje klimatyzatory w pomieszczeniu „Skybox” nad trybuną „VIP” Stadionu Miejskiego w Gdyni. Montaż jednostek wewnętrznych na ścianie betonowej. Montaż jednostek zewnętrznych na dachu oddalonym o około 20 m w linii prostej, na podobnej wysokości co dach pomieszczenia jednostek wewnętrznych. Przewody instalacyjne należy poprowadzić wzdłuż ściany, pod lub nad istniejącym korytem kablowym. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w obiekcie. 6. Usługę konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Zamawiającego opisanych w ust. 3 pkt. 1-4 i 6 należy przeprowadzić jeden raz w roku tj. rozpoczęcie usługi ma nastąpić w miesiącu lipcu i wykonywanie usługi ma trwać nie dłużej niż przez okres 6 tygodni. Natomiast na obiekcie wskazanym w ust.3 pkt.5 tj. Gdynia Arena należy przeprowadzić usługę dwa razy w roku tj. rozpoczęcie usługi ma nastąpić w miesiącu lipcu i listopadzie i w każdym przypadku wykonywanie usługi ma trwać nie dłużej niż przez okres 4 tygodni. 7. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń urządzeń. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem miejsca uszkodzenia oraz wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 8. Niezależnie od konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w terminach opisanych w ust. 6, Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić dla urządzeń o których mowa w wykazie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ), usługę diagnostyki usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii (w szacunkowych ilościach opisanych jak poniżej) tj.: 1) centrali wentylacyjnej – szacowanie 5, 2) klimatyzatorów ściennych typu split – szacowanie 5, 3) agregatów chłodniczych – szacowanie 5, 9. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowej pracy /tzw. usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii/ urządzeń wykazanych w załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefoniczne, potwierdzając zgłoszenie faksem lub mailem. 10. Wykonawca przystąpi do prac mających na celu rozpoznanie (diagnostykę) przyczyn awarii oraz uszkodzeń urządzeń najpóźniej w terminie 96 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga posiadania przez personel Wykonawcy oraz Wykonawcę certyfikatów określonych w art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.). 12. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że Wykonawca może świadczyć usługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych produkcji: EMERSON, FUJITSU, CLINT. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 13. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 15. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego. 16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji, napraw i serwisu, wykryte uszkodzenia, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 17. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i serwisie urządzenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje. 18. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 20. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 21. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 27. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia w tym naprawy lub wymiany urządzeń, lub inne czynności związane z usunięciem awarii w celu utrzymania systemu w sprawności. 28. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50730000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 39717200-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 107347.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe KLIMAT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 37A
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 87016,35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60331,50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100703,64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2017
Data udostępnienia informacji: 21.09.2017