Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Kompleksową konserwację i kontrolą systemów przeciwpożarowych w GCS

Ogłoszenie nr 500076151-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.
 
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525184-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.14.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 75251110-4 usługi ochrony przeciwpożarowej, 50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej konserwacji i kontroli instalacji oraz urządzeń wchodzących w skład systemów przeciwpożarowych wraz z diagnozowaniem usterek/awarii systemów zainstalowanych na obiektach Zamawiającego tj.: 1) Gdynia Arena zlokalizowana przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni: a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP), b) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) , c) drzwi przeciwpożarowe, 2) Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni: a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP), 3) Budynek Administracji, Hala Gier zlokalizowana przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni: a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony wykaz urządzeń wchodzących w skład systemów przeciwpożarowych oraz zakres czynności konserwacyjnych i kontrolnych stanowiący odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. 4. Usługę kompleksowej kontroli i konserwacji instalacji przeciwpożarowych oraz urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Zamawiającego należy przeprowadzić z następującą częstotliwością: 1) na obiekcie Gdynia Arena i Stadion Miejski - cztery razy do roku, w odstępach między usługami nie mniejszych niż 10 tygodni celem zachowania istoty kontroli kwartalnych, 2) w budynku Administracji i Hali Gier - jeden raz w stosunku do każdego urządzenia, w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 5. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń urządzeń. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej stwierdzonego uszkodzenia oraz ze wskazaniem miejsca uszkodzenia oraz wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy Wykonawca wykonał konserwację i kontrolę wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawcy niewolno pominąć żadnego urządzenia zarówno łatwo jak i trudno dostępnego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji, napraw i serwisu, wykryte uszkodzenia, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wykonanie prac w ramach przedmiotu zamówienia będzie potwierdzane każdorazowo w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 8. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i serwisie urządzenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół odbioru sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje oraz zostanie zaakceptowany i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół musi zawierać w szczególności datę konserwacji, imiona i nazwiska osób wykonujących usługi, czynności jakie wykonano, ocenę stanu technicznego. 9. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowej pracy /tzw. awarii/ urządzeń wykazanych w załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefoniczne, potwierdzając zgłoszenie faksem lub mailem. 10. Wykonawca przystąpi do prac mających na celu rozpoznanie przyczyn awarii oraz uszkodzeń najpóźniej w terminie 72 godzin od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 11. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: Za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że Wykonawca ma uprawnienia i może świadczyć usługę serwisową: 1) dźwiękowego systemu ostrzegawczego tj. DSO Bosch, 2) elektronicznego systemu przeciwpożarowego tj. SSP Zettler. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania usługi konserwacji i kontroli systemów przeciwpożarowych. 12. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 14. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego. 15. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykonywania usługi Zamawiający będzie miał możliwość żądania od Wykonawcy powtórzenia czynności. 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 18. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 24. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ) osób wykonujących czynności kontroli i konserwacji w trakcie realizacji zamówienia. 25. Wykonawca lub podwykonawca, w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie zobowiązany zatrudniać pracowników, o których mowa w pkt 24 na podstawie umów o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 24: 1) przedłożenie (do wglądu) na żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, wszelkich niezbędnych informacji lub dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji umowy (np. oświadczenia, zanonimizowanej umowy lub innych dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń). 26. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w SIWZ, przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 75251110-4
 
Dodatkowe kody CPV: 50711000-2, 31625200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45421.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: SPIE AGIS Fire&Security Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Palisadowa 20/22
Kod pocztowy: 01-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35276.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35276.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35276.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2018 15:01 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska